5. Şapte solii speciale din partea lui Iisus


Cărţile Noului Testament sunt, înainte de toate, epistole scrise de apostoli bisericii sau anumitor persoane. Adevăraţii creştini, din acel timp şi până în prezent, acceptă toate aceste epistole ca fiind Cuvântul plin de autoritate al lui Dumnezeu.
Apocalipsa, una din cărţile Noului Testament, poartă numele lui Iisus Însuşi. De fapt, cartea este intitulată „Descoperirea lui Iisus Hristos”. Apocalipsa începe cu şapte epistole speciale din partea lui Iisus către biserici. Cu siguranţă, aceste epistole de iubire şi sfaturi deosebite, direct din partea lui Iisus, trebuie să primească din partea noastră o atenţie deosebită şi răspunsul cel mai bun posibil.
În mod tragic, aceste şapte epistole speciale au fost aproape în întregime ignorate. Satana, duşmanul poporului lui Dumnezeu, se bucură să vadă că mulţi creştini nu urmează sfatul lui Iisus, găsit în aceste epistole de iubire fată de noi. Mulţumim lui Dumnezeu că nu este prea târziu! Acest studiu al Apocalipsei doreşte să prezinte aceste şapte mari solii. Fie ca Duhul Sfânt să ne călăuzească în studiul capitolelor 2 şi 3 ale Apocalipsei şi să ascultăm de sfatul crucial dat de Iisus pentru creştinii atât de ocupaţi din acest timp.

1. De ce ne-a avertizat Iisus împotriva încercării de a schimba Cuvântul Lui ?
a. Apoc.22,18 : Dacă eu adaug ceva la Apocalipsa, Dumnezeu îmi va adăuga ____________ scrise în cartea aceasta.
b. Apoc.22,19 : Dacă scot ceva din cartea Apocalipsei, Dumnezeu îmi va scoate numele meu din ___________ ____________ .

2. Unde erau aşezate cele şapte Biserici ? Apoc.1,4
În ______________ .
NOTĂ: Deşi, la origine, aceste şapte scrisori au fost scrise celor şapte Biserici din Asia, mesajele lor se aplică tuturor creştinilor de astăzi, ca şi toate celelalte epistole sau cărţi ale Bibliei (2 Timotei 3, 16.17).

3. Care sunt cele trei solii de bază către aceste Biserici ?
a. Dumnezeu cunoaşte totul despre mine. El spune : ” Eu cunosc __________ tale.”
NOTĂ: Dumnezeu este preocupat de purtarea mea şi acest fapt se repetă în mesajul către toate Bisericile (Apoc. 2,2. 9. 13. 19 şi 3, 1. 8. 15).
b. Biruinţa este imperativă: „Celui ce va ___________ …”
NOTĂ: Aceasta are loc numai prin Iisus şi importanţa ei este puternic accentuată către fiecare biserică (Apoc.2,7 .11 .17 .26 şi 3,5 .12 .21).
c. Ascultă la chemarea Duhului Sfânt. Iisus ne sfătuieşte: „cine are urechi să asculte ce zice bisericilor_____________ …”
NOTĂ: Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi convinge pe oameni de păcat şi îi conduce la pocăinţă (Ioan 16,8 .13). Fără Duhul Sfânt nimeni nu va simţi vreodată părere de rău pentru păcat şi nu va experimenta naşterea din nou. Nu este de mirare că Iisus accentuează atât de puternic importanţa ascultării de Duhul Său (Apoc.2,7. 11 .17 .29 şi 3,6 .13 .22).

4. Ce reprezintă cele şapte Biserici ?
Pe măsura ce vom studia în continuare, vei vedea în mod clar că ele reprezintă şapte perioade ale istoriei creştine, din timpul lui Ioan până la timpul revenirii lui Iisus. Din cauza spaţiului limitat, noi vom accentua numai punctele-cheie pentru fiecare perioadă.
EFES („DE DORIT”) – PERIOADA APOSTOLILOR

5. De ce a fost mustrată Biserica din Efes ? Apoc.2,4
Ei au ” ________________ dragostea _______________ .”
NOTĂ: Efes, biserica apostolică, reprezintă biserica lui Dumnezeu din secolul I d.Hr., care a crescut cu o iuţeală de necrezut. Erau 6 milioane de creştini împrăştiaţi peste tot prin lume la sfârşitul secolului. Totuşi, ei şi-au pierdut iubirea de la început pentru Iisus şi pentru solia Lui minunată, solia mântuirii. Noi, de asemenea, trebuie să fim atenţi în această privinţă!

6. De ce a fost apreciată biserica din Efes ? Apoc.2,2
„Că ai pus _____ ________________ pe cei ce _____ că sunt apostoli şi ____ sunt …”
NOTĂ: Ei i-au respins în mod deschis pe aceşti învăţători falşi şi Iisus i-a apreciat pentru aceasta. Nicolaiţii săvârşeau un compromis spiritual în favoarea practicilor lumeşti. Ei considerau că liberatea înseamnă mână liberă pentru a practica idolatria şi imoralitatea. (Aceasta se aseamănă cu „noua moralitate” care pătrunde în unele dintre bisericile de astăzi).

SMIRNA („MIROS PLĂCUT”) – PERIOADA PERSECUŢIILOR

7. Ce încurajare a dat Iisus Bisericii din Smirna ? Apoc. 2,10
„Fii __________________ până la _____________ şi îţi voi da ___________ __________. ”
NOTĂ: Smirna reprezintă biserica începând cu perioada anilor 100 d.Hr. până la 313 d.Hr. Acesta a fost un timp înfricoşător de persecuţie şi martiraj. Imperiul Roman încerca să elimine creştinismul. Numai Dumnezeu ştie cât de mulţi dintre copiii Lui au fost decapitaţi, aruncaţi la lei sau tăiaţi cu sabia. Biserica din această perioadă a trăit atât de aproape de Iisus, încât El nu i-a dat nici un cuvânt de mustrare, ci numai cuvinte de încurajare.

8. Ce făgăduinţă i-a fost dată Smirnei ? Apoc.2,11
Ei nu vor suporta „a _________ moarte.”
NOTĂ: Toţi trebuie să moară de prima moarte (Evrei 9,27), dar este o înviere din această primă moarte (1 Corinteni 15,51-54). Moartea a doua este aceea în care cel pierdut va pieri în foc (Apoc.21,8). Din aceasta moarte nu este înviere.

PERGAM („ÎNĂLŢAT PRIN CĂSĂTORIE”) – PERIOADA COMPROMISULUI

9. Satana a atacat Pergamul prin învăţături false. Apoc.2, 14.15
a. Un om :__________ ; b. Un grup : ______________ ; c. O învăţătură: _______________
NOTĂ: Pergam acoperă perioada cuprinsă între secolele IV şi V şi începutul secolului VI. Aceasta este era unei religii susţinute de stat, o eră de compromis. Împăratul roman Constantin şi întreaga sa armată au fost botezaţi şi s-au alăturat bisericii. Satana n-a putut să distrugă biserica prin persecuţie, aşa că a corupt-o prin popularitate şi practici lumeşti.
Practicile şi credinţele păgâne au pătruns în biserică.

TIATIRA („DULCEA AROMĂ A JERTFEI”)
– PERIOADA DE APOSTAZIE (DECĂDERE)

10. Cine a fost femeia care a corupt Tiatira ? Apoc.2,20
O femeie rea, numită ” _______________ .”
NOTĂ: Tiatira cuprinde o perioadă istorică de aproximativ o mie de ani, din a doua parte a secolului VI până în a doua jumătate a secolului XVI (538 d.Hr. până în anul 1560 d.Hr.).

Această perioadă mai este numită şi Evul întunecat. Biblia a fost înlăturată şi acesta a fost un timp înfricoşător de apostazie, reprezentat prin influenţa acelei femei destrăbălate, Izabela, din vechiul Israel. Deci, Izabela simbolizează apostazia acelei perioade, apostazie care a crescut în proporţii mari şi s-a întins în lumea creştină în Evul mediu, când tradiţia şi superstiţia au încercat să acopere învăţăturile Bibliei.

11. Ce avertizare a dat Dumnezeu urmaşilor Izabelei ?
a. Apoc.2,22 : „Am să le trimit un __________ mare .”
b. Apoc. 2,23: ” Voi lovi cu _____________ pe copiii ei.”
NOTĂ: Orice necredinţă faţă de Iisus sau faţă de învăţăturile Lui curate se numeşte „adulter” sau imoralitate. Pedepsele (boală, necaz şi moarte) sunt într-adevăr reale. Nici o biserică, nici statul sau învăţătorii falşi nu vă vor scăpa de pedeapsa lui Dumnezeu pentru adulterul spiritual.

12. Cine au fost ceilalţi care s-au opus acestei corupţii ? Apoc.2,24
Ceilalţi „care nu aveţi __________________ aceasta.”
NOTĂ: Aceasta se referă la o lucrare plină de putere a mai multor mari conducători spirituali pe care Dumnezeu i-a ridicat ca să arate eroarea şi apostazia şi să conducă biserica înapoi la Iisus şi la adevărul biblic. Numele lor sunt binecunoscute: Wycliffe, Huss, Ieronim, Luther, Zwingli, Calvin, Knox, etc.
Deşi mulţi din aceşti bărbaţi au trăit în perioada bisericii Sardes, unii începuseră deja să aducă reforma în biserică în timpul ultimei părţi a perioadei Tiatira din istoria Bisericii.

SARDES („CÂNT DE BUCURIE”) – PERIOADA REFORMAŢIUNII

13. Ale cui cuvinte şocante descriu biserica din Sardes ? Apoc.3,1
Cuvintele lui Iisus: „Îţi merge numele că _____________ dar eşti __________ .”
NOTĂ: Iisus arată aici că religia formală este fără valoare. Pavel spune că o astfel de religie este „o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea” (2Timotei 3,5).

14. Ce tragedie era aproape gata să se întâmple în Sardes ? Apoc.3,2
Sardes era ______ ______________ .
NOTĂ: Sardes a îmbrăţişat creştinismul în secolele XVI, XVII şi prima parte a secolului XVIII (1560 – 1790 d.Hr.). Aceasta acoperă perioada crucială a Reformei, când oameni umpluţi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu au zguduit lumea cu soliile lor. Dar, după ce aceşti bărbaţi au murit, urmaşii lor , în loc să cerceteze mai mult adevărul cu rugăciune, au dat înapoi cu o rapiditate uimitoare. Această lecţie solemnă este pentru noi astăzi. Continuă să cercetezi adevărul şi urmează-l pe măsură ce-l găseşti: apoi toate binecuvântările lui Dumnezeu vor veni în viaţa ta.

FILADELFIA – PERIOADA REDEŞTEPTĂRII

15. Ce înseamnă numele Filadelfia ?
În mod literal, acest nume înseamnă „iubire frăţească”.
NOTĂ: Perioada Filadelfia se întinde din a doua jumătate a secolului XVIII până în prima jumătate a secolului XIX (1790 – 1840d.Hr.). În acest timp apar şi se extind misiunile străine. Au fost organizate Societatea Biblică Americană şi Societatea Biblică Britanică. Au apărut pe scena bisericii predicatori ca Wesley şi Whitefield, care au adus mari redeşteptări. Un studiu al cărţilor Daniel şi Apocalipsa au aprins cea mai mare trezire religioasă de după Reformă. Iisus nu are nici o mustrare pentru această biserică.
LAODICEA („JUDECAREA POPORULUI”) – CREŞTINISMUL DE ASTĂZI

16. Care este problema Laodiceei ? Apoc.3,16.17
a. Noi suntem „______________”, nici reci, nici în clocot.
b. Noi simţim că suntem ____________ spiritual şi nu avem nevoie de nimic, când de fapt suntem __________ „nenorociţi, săraci, orbi şi ______ .”
NOTĂ: Perioada Laodicea a bisericii se întinde din a doua jumătate a secolului XIX până în timpul când Iisus va reveni (1840 d.Hr. – până la sfârşitul timpului). Inimile noastre sunt pline de durere văzând că Laodicea reprezintă biserica de astăzi. Este o biserică mare şi îndrăzneaţă, dar este teribil de bolnavă şi are nevoie de vindecare cerească. Această stare este alarmantă şi are nevoie urgentă de atenţie !

17. Numeşte trei lucruri pe care Iisus ne spune să le „cumpărăm” . Apoc. 3,18
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
1. AUR înseamnă adevărata bogăţie a cerului care este menifestată într-un caracter asemenea caracterului lui Hristos. Aceasta vine din cunoştinţa Cuvântului lui Dumnezeu aplicat prin credinţă în viaţa ta şi descoperit prin fapte de iubire (Psalm 19,7-10; Galateni.5,6; Iacov 2,5; Rom.13,10).
2. HAINE ALBE înseamnă hainele neprihănirii lui Iisus (Isaia 61,10; Apoc.19,8). Aceasta este dată de Iisus ca un dar, fără plată. Noi nu facem nimic ca să o câştigăm. Noi primim neprihănirea doar prin credinţă şi o păstrăm tot prin credinţă (Zaharia 3,1-5; Rom.1,17).
3. ALIFIE PENTRU OCHI înseamnă :
a. discernământ în a pricepe Cuvântul lui Dumnezeu (Psalm 119,18; 1Ioan 2,20 .27);
b. Duhul Sfânt care ne ajută să vedem adevărata noastră stare şi să facem alegerea potrivită (Ioan 14,26; Efeseni 1,17-19).

18. Cum pot să primesc aceste daruri preţioase ? Apoc.3,20
Deschizând ______ inimii mele şi lăsând pe _________ ____________ să intre în viaţa mea.
NOTĂ: Deşi poate să deschidă multe uşi, Iisus nu va forţa uşa inimii mele. Eu însumi trebuie s-o deschid.

19. Eşti dispus să accepţi aceste daruri ?
Răspuns: ______________
NOTĂ: Iisus spune bisericii Sale din ultimele zile că nu este gata pentru apariţia Sa. Sfatul Său pentru noi în Apoc. 3 este fantastic,totuşi, El are mult mai mult de spus în următoarele 19 capitole ale Apocalipsei. Unele din sfaturile Sale pot să ne şocheze şi să ne uimească, dar, pentru că este sfatul Lui, eu îl doresc oricum. Îl doreşti şi tu ?

Răspuns: __________ .

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s