24. Biruinţa prin Hristos


24. Biruinţa prin Hristos

Parcă ieri am început studiul Apocalipsei şi acum, dintr-o dată, totul s-a terminat. Acum vom studia împreună ultima lecţie.
Am primit o nouă viziune minunată despre Domnul şi Salvatorul nostru Iisus Hristos.
Şi cât de plăcut este să amintim că şi Dumnezeu Tatăl ne iubeşte mai mult decât pot exprima cuvintele.
În Apocalipsa, Iisus, Mântuitorul nostru iubit, plin de milă şi bunătate ne dă ajutor şi informaţii pe care noi trebuie să le avem pentru aceste ultime zile. Singura noastră speranţă este să ascultăm sfatul Său şi să acceptăm oferta Sa de a ne ajuta. Iisus a declarat cu claritate: „Şi iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta.” (Apoc. 22,7). Traducerea NIV (New International Version) redă textul din Apocalipsa 1,3 astfel: „Binecuvântat este cel ce citeşte cuvintele din această profeţie, şi binecuvântat este acela care ascultă aceasta şi care ia la inimă ceea ce este scris în ea, pentru că timpul este aproape. ”
La această încheiere a sudiului vom vedea ce este „îndreptăţirea prin credinţă”.
Îdreptăţirea vine numai prin credinţa în Iisus. Nu este altă sursă a îndreptăţirii şi nu este în Biblie un alt subiect mai atractiv.

MÂNTUIREA PRIN CREDINŢĂ

1. Cum este obţinută neprihănirea? Romani 3,22
” şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin ____________ în Iisus Hristos…”

2. Contribuie faptele mele la mântuire? Efeseni 2,8-9
” Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. ______ prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ

3. Ce îndeplineşte pentru mine îndreptăţirea lui Hristos? Romani 3,24-25
„Şi sunt socotiţi neprihăniţi … ca să-Şi arate neprihănirea Lui căci trecuse cu _____________ păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu.”

NOTĂ: Mântuirea cuprinde trei părţi – îndreptăţirea, sfinţirea şi proslăvirea. Îndreptăţirea îndepărtează (achită) toate păcatele noastre din trecut.

4. Ce trebuie să fac pentru a primi îndreptăţirea sau iertarea pentru păcatele trecute? 1Ioan1,9
” Dacă ne _________________ păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.”

NOTĂ: Când mărturisesc, El îmi iartă toate păcatele din trecut şi mă curăţeşte de toate nelegiuirile. Această minune are loc în mod instantaneu. El mă consideră, dintr-o dată, neprihănit. În îndreptăţire, eu sunt eliberat de pedeapsa păcatului, pe loc.
5. Cum mai este numită îndreptăţirea? Ioan 3,3
” …dacă un om nu se _____________ din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

NOTĂ: Se spune „naşterea din nou” sau a fi născut din nou, pentru că atunci când sunt îndreptăţit, eu nu mai am nici un trecut. Eu încep totul din nou, ca un prunc nou-născut.

SFINŢIREA NOASTRĂ

6. Ce este sfinţirea? 1Tesaloniceni 4,3-12
” …fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste… nu în aprinderea poftei… Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său” (v.4-6); „Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.” (v.7)

NOTĂ: Acest pasaj spune că sfinţirea este o trăire dreaptă sau sfântă. Comportarea creştină este importantă în faţa lui Dumnezeu.

7. În cât timp poate cineva să devină pe deplin sfânt? Efeseni 4,13
„…până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui ______________.”

NOTĂ: Aceasta este o lucrare de o viaţă. Noi creştem mereu până devenim pe deplin la fel ca Hristos. „Creşterea” este un alt nume pentru sfinţire. A fi „născut” este ceva extraordinar,
dar nu este destul. Noi trebuie şi să „creştem”.
Îndreptăţirea este „naşterea”. Sfinţirea este „creşterea”.
Este o mare tragedie atunci când un copil se naşte, dar nu creşte deloc. Este o mare tragedie spirituală când cineva experimentează naşterea din nou (îndreptăţirea) dar nu creşte (sfinţirea).

8. Cum este împlinită sfinţirea? Ioan 17,17
„Sfinţeşte-i prin ______________ Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”

NOTĂ: Sfinţirea are loc dacă ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. 1Petru 1,14-16.22 arată că oamenii devin „sfinţi” şi „curaţi” prin ascultarea de adevăr. Aceasta este adevărata sfinţire. Păcatul este călcarea Legii lui Dumnezeu (1Ioan 3,4).

9. Ascult eu de Cuvânt sau Iisus face aceasta în mine? Romani 8,3.4
Dumnezeu L-a trimis în lume pe Fiul Său pentru ca „porunca Legii să fie împlinită
_______ noi…” (v.4)

NOTĂ: Iisus face aceasta în mine prin Duhul Sfânt cel binecuvântat (Ioan 14,16-18.26).
Prin îndreptăţire sunt socotit neprihănit. De fapt, sfinţirea mă face neprihănit. Amândouă sunt minuni îndeplinite prin Iisus pentru mine şi în mine.

10. Ce face Dumnezeu, în final, în mine prin sfinţire? Romani 8,29
Mă face „asemenea ___________________ Fiului Său.”

NOTĂ: La început, noi am fost făcuţi după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1,26-27).
Planul lui Dumnezeu este să ne facă părtaşi la neprihănirea Sa până când va fi refăcut în noi chipul original, după care am fost creaţi.

În Faptele apostolilor 3,20.21 se arată clar că tot ce a fost pierdut prin Adam şi Eva va fi refăcut în cei răscumpăraţi, inclusiv caracterele lor sfinte de creştini. Sfinţirea împlineşte refacerea acestor caractere. Lăudat fie Dumnezeu pentru acest minunat har, care îl aduce pe om în armonie cu Dumnezeu.

MÂNTUIREA – TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR

11. Spune Biblia că mântuirea implică trecutul, prezentul şi viitorul? 2Corinteni 1,10
„El ne-a ____________ şi ne izbăveşte dintr-o astfel de moarte, şi avem nădejde că ne va mai izbăvi încă.”

NOTĂ: Pe scurt, ceea ce prezintă Biblia aici este:
a. Dumnezeu ne-a salvat de pedeapsa păcatului – ÎNDREPTĂŢIREA
b. Dumnezeu ne salvează de puterea păcatului – SFINŢIREA
c. Dumnezeu ne va salva de prezenţa păcatului – GLORIFICAREA.
Pavel ne spune că Evanghelia este „puterea lui Dumnezeu pentru mântuire”
(Romani 1,16). Evanghelia include puterea lui Dumnezeu de a ne salva în trecut, prezent şi viitor de pedeapsa, puterea şi prezenţa păcatului.

12. Este Iisus singura bază pentru mântuirea mea? Faptele Apostolilor 4,12
„În __________ __________ nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.”

NOTĂ: Salvarea este numai prin Iisus Hristos.

13. Ce parte am eu în salvare? 2Corinteni 8,12
„Pentru că, dacă este ___________________, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are.”

NOTĂ: Partea mea este să-L urmez pe Iisus de bunăvoie. Trebuie să-L încoronez pe El ca Domn şi să-L las să facă minuni în viaţa mea. El va face minuni, dar trebuie să vreau ca El să facă aceasta.

14. Conform cu Isaia, care este marea problemă a păcatului? Isaia 53,6
„…fiecare îşi vedea de drumul _____, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.”

NOTĂ: Păcatul constă în voinţa mea de a avea propria cale, dorinţa ca eu să fiu propriul meu şef sau domn. Isaia spune că acesta a fost păcatul care L-a ucis pe Iisus.

15. Cât de greu este câteodată pentru mine să-L las pe Iisus să conducă viaţa mea?
Matei 5,30
„Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, ___________ şi leapădă-o de la tine…”

NOTĂ: A renunţa la propria mea cale şi a-L lăsa pe Iisus să conducă, este câteodată tot atât de greu ca şi cum mi-aş tăia o mână.

16. Pot să mai pierd mântuirea o dată ce am primit-o? Ioan 15,2
„Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce roadă, El o _________…”

NOTĂ: Dacă nu Îi permit lui Iisus să-mi dea sfinţenia Sa (aducerea de roade) voi pierde mântuirea. Aducerea de roade este esenţială pentru menţinerea mântuirii.

MÂNTUIREA ŞI CARTEA VIEŢII

17. Poate fi numele meu şters din Cartea Vieţii? Apoc.22,19
Răspuns:_________.

NOTĂ: Numele tuturor credincioşilor lui Dumnezeu apar în Cartea Vieţii (Apoc.13,8). Aceia ale căror nume sunt în Cartea Vieţii vor fi singurii cărora li se va permite să intre în Împărăţia a lui Dumnezeu (Apoc.21,27). Biblia învaţă că un creştin care se întoarce de la Dumnezeu poate să fie şters din Cartea Vieţii şi să fie pierdut, cu toate că a fost odată mântuit, iertat.

18. Pot fi sigur de mântuirea mea odată ce Îl accept pe Iisus? Filipeni 1,6
„Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va ______________ până în ziua lui Iisus Hristos.”

NOTĂ: Promisiunea este că Iisus, care m-a convertit printr-o mare minune, îmi va da biruinţa permanentă printr-o permanentă minune. Putem fi siguri de reuşita lucrării Lui în noi, şi lucrul acesta ne dă o deplină încredere! Lăudat să fie Numele Lui minunat!

19. Biblia spune: „Duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur…” Cum pot să îndeplinesc aceasta? Filipeni 2,12.13
„Căci Dumnezeu este Acela care _______________ în voi, şi vă dă după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.”

Răspuns: Ducându-mi până la capăt mântuirea şi îndreptând viaţa mea spre Iisus, care mă face să doresc să fac binele. Apoi, în mod miraculos, El va lucra fapte bune prin mine, prin locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt.

20. Ce ne spune Domnul Iisus tuturor? Matei 11,28-30
„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da _____________.”

NOTĂ: El promite pace,relaxare şi odihnă din stress, eliberând inima împovărată de teamă, de greutăţi şi de vinovăţie.

21. Ai acceptat tu această pace şi odihnă binecuvântată din mâna Lui, plină de har?
Răspuns: _____.

22. Dacă răspunsul la întrebarea anterioară a fost „nu”, n-ai vrea tu să te rogi ca Dumnezeu să te ierte şi să te curăţească acum şi să-ţi dea odihna Sa?
Răspuns: _____.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s