23. Trâmbiţele vestesc distrugerea Romei


În Apocalipsa, Iisus ne-a dat o întreită viziune unică a istoriei începând din zilele apostolilor până la sfârşitul timpului. Aceste trei viziuni sunt date astfel :
1. Şapte biserici; 2.Şapte sigilii; 3. Şapte trâmbiţe.
În soliile pentru cele Şapte biserici (lecţia 5), Iisus desfăşoară istoria religioasă a erei creştine. El Îşi descoperă iubirea faţă de poporului Său în fiecare fază a istoriei bisericii, punctând greşelile copiilor Săi, dar promiţând biruinţa celor ce Îl primesc. Iisus face clar faptul că Biserica Sa este foarte valoroasă pentru El şi că ea va fi triumfătoare.
Cele Şapte sigilii (lecţia 9) desfăşoară istoria socială a erei creştine şi, în mod deosebit, arată marea apostazie care a fost mult influenţată de forţele seculare. Sigiliile îmbărbătează poporul lui Dumnezeu, arătând că Dumnezeu este la cârma istoriei omenirii şi că El va pune capăt păcatului şi suferinţei.
Cele Şapte trâmbiţe pe care le studiem astăzi, descriu istoria militară a erei creştine, aşa cum afectează ea Biserica. Ele prezinta măreaţa scenă din Apocalipsa a victoriei şi a înfrângerii.
Primele patru trâmbiţe descriu căderea Imperiului Roman (atât cel de Răsărit cât şi cel de Apus) în simboluri care sunt uimitoare în detaliile lor.
A cincea şi a şasea trâmbiţă descriu atacul sălbatic al hoardelor mahomedane sub diferiţi conducători, care au dat naştere la o altă putere religioasă care a luptat împotriva creştinismului.
A şaptea trâmbiţă prezintă perioada de timp finală, când biserica lui Dumnezeu din ultimele zile predică Evanghelia veşnică şi întreita solie îngerească din Apocalipsa 14,6-10 la întreaga lume (lecţia 18).

PUNCTUL CULMINANT AL ISTORIEI LUMII

Citeşte Apocalipsa 8; 9 şi 11,14–19 pentru recapitulare.

1. „Liniştea în cer” are loc la venirea lui Iisus (lecţia 9).Unde se întâmplă alte activităţi înrudite? Apoc. 8,1-5
„Pe altarul de aur, care este înaintea _____________ de domnie.”

NOTĂ: Tronul este în ceruri. De fapt, Apoc.8,1-5 este o continuare a capitolului 6 din aceeaşi carte şi este astfel o parte a evenimentelor finale ale istoriei pământului, aşa cum sunt descrise în al şaselea şi al şaptelea sigiliu.

2. Unde a vărsat îngerul focul din cădelniţă? Apoc. 8,5
” Apoi îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar şi l-a aruncat pe _________.”

NOTĂ: Vărsarea cădelniţei pe pământ semnifică faptul că judecata, care acum este în desfăşurare în ceruri, s-a încheiat. Vocile, tunetele, fulgerele şi un cutremur au loc la venirea lui Iisus Apoc.16,17.18; 6,14.17). Acum, haideţi să studiem istoria profetică, care ne va conduce la marele eveniment.
Vânturile războiului din timpul celor şapte trâmbiţe fac să se ridice o putere religioasă falsă care se opune poporului lui Dunmnezeu. Aici descoperim că profeţia lui Daniel, referitoare la căderea şi divizarea Romei păgâne, se împlineşte în timpul primelor patru trâmbiţe.
Atacurile brutale ale ostrogoţilor (goţilor), vandalilor, herulilor şi hunilor împlinesc această profeţie din Daniel 7.

DISPUTE MILITARE DISTRUG ROMA

3. Ce a fost aruncat pe pământ cînd a sunat prima trâmbiţă? Apoc.8,7
” Şi a venit ______________ şi foc amestecat cu sânge…”

NOTĂ: Cei mai mulţi istorici şi comentatori biblici sunt de acord că această imagine reprezintă sălbaticul atac al goţilor asupra Romei, sub conducerea nemilosului coducător Alaric. Ei au venit ca o furtună cu grindină, cu masacru, incendiu şi apăsare crudă.

4. Copacii reprezintă oamenii. Ce li se întâmplă lor? Apoc. 8,7
Copacii au fost ___________.

NOTĂ: Iarba şi copacii fiind „arşi de tot” arată cât de severă a fost cruzimea şi distrugerea în masă. Goţii au adus nenorocire, masacrând sângeros toţi oamenii, tineri şi bătrâni, femei şi copii, oriunde s-au luptat (Zaharia 11,1-6; Psalm 37,1-2).

5. În timpul celei de-a doua trâmbiţe, un munte a fost aruncat în mare. Ce s-a întâmplat? Apoc.8,8
„… a treia parte din mare s-a făcut ____________…”

NOTĂ: Un munte reprezintă o naţiune sau o împărăţie (Isaia 13,4; Daniel 2,35.44 .45). Aceasta îi reprezintă pe vandali şi atacul lor sângeros sub conducerea lui Genseric. „Corăbiile” din Apocalipsa 8,9 arată că ei erau o putere maritimă.

6. Câte corăbii şi marinari au fost distruşi de către vandali? Apoc. 8,9
A __________ parte.

NOTĂ: „A treia parte” reprezintă o grea lovitură dată navelor romane.

7. Ce a căzut din ceruri când a sunat a treia trâmbiţă? Apoc.8,10
„… o __________ mare, care ardea ca o făclie.”

NOTĂ: O „stea”, privită dintr-un unghi omenesc, este un conducător proeminent (vezi Daniel 8,10-24). Această flacără meteoritică îl reprezintă pe Atila, conducătorul hunilor. Armatele sale au devastat şi au ocupat Europa, de la fluviul Volga până la Dunăre.
Atila s-a numit pe el însuşi „biciul lui Dumnezeu” şi se spune că nici iarba nu a mai crescut pe unde au trecut caii lui.

8. Cum a fost numită steaua? Apoc.8,11
„Steaua se chema ______________.”

NOTĂ: „Pelinul” înseamnă amărăciune şi reprezintă atacurile amare, crude şi nemiloase ale hunilor, care au avut ca rezultat moartea multor oameni. Daniel a profetizat că Roma, împărăţia de fier, va fi divizată (Daniel 2,40-43) şi aceste fioroase atacuri barbare au făcut sa se întâmple acest lucru .

9. Când a sunat a patra trâmbiţă, ce a devenit întunecos? Apoc. 8,12
” …a treia parte din ____________, şi a treia parte din lună, şi a treia parte din stele.
NOTĂ: Unii spun că, în acest context, soarele, luna şi stelele se referă la împăraţii, senatorii şi consulii romani care au fost distruşi sau împiedicaţi să-şi exercite activităţile lor guvernamentale.

10. Cine a întunecat soarele, luna şi stelele? (vezi nota)
Răspuns: Puterea de la a patra trâmbiţă au fost _____________.

NOTĂ: În timpul celei de-a patra trâmbiţe, herulii conduşi de Odoacru, regele lor, l-au destituit pe Romulus, împăratul roman şi au desfiinţat Imperiul Roman de Apus. Roma a fost încercuită de Odoacru în anul 476 dHr. Oficialităţile guvernamentale (soarele, luna şi stelele) au fost înlăturate.
Cercetători ai profeţiei biblice, opriţi-vă puţin aici!
Trei din cele patru puteri barbare descrise sub primele patru trâmbiţe au fost dezrădăcinate şi distruse de puterea „cornului cel mic” din Daniel 7 care reprezintă papalitatea.
Ele au fost: vandalii, ostrogoţii şi herulii. Toate aceste panorame ale războiului şi măcelurilor au pregătit calea pentru ca, în timp ce Roma păgâna era distrusă, să apară Roma papală. Astfel, papalitatea, descrisă în Daniel 7 şi Apocalipsa 13, a venit pe scena mondială ca să stabilească o contrafacere a zilei de închinare (duminica) şi să ridice tradiţia mai presus de Biblie. Satana a produs un mare sistem mondial al falsei religii ca să facă război împotriva bisericii. Papalitatea influenţează cam o treime din populaţia lumii de astăzi!

RĂZBOIUL SÂNGEROS AL MAHOMEDANISMULUI

11. Ce cheie a fost dată când a sunat a cincea trâmbiţă? Apoc.9,1
„… cheia ______________ Adâncului.”

NOTĂ: „Steaua” îl reprezintă pe Mahomed, profetul mincinos, cu Coranul său – „cheia” , ca să-i conducă pe urmaşii săi religioşi, care au venit din abisul deşerturilor Arabiei şi Sahara, la un război fanatic împotriva creştinătăţii. Astfel, Satana organizează o a doua mare contrafacere religioasă, ca să se opună bisericii cu o altă zi de închinare contrafăcută (vineri) şi Coranul ca un înlocuitor pentru Biblie.

12. Cum sunt reprezentaţi aceşti luptători? Apoc.9,3.7
„Din fum au ieşit nişte _____________ pe pământ. ”

NOTĂ: Lăcustele reprezintă gloatele nomade ale deşertului (arabi sau sarazini) care, sub religia mahomedană a islamului, au fost transformate într-o uriaţă maşină de război. Ei au cucerit Persia, Siria, Egiptul şi Africa de nord şi Spania. Ei au convertit două treimi din creştinii din Africa şi Asia la islamism. Ei au adus un sabat fals (vinerea), un profet fals (Mahomed) şi o contrafacere a Bibliei (Coranul). Ei L-au respins pe Iisus ca Mesia, învaţă neprihănirea prin fapte şi au ameninţat să stingă lumina Evangheliei. Atacurile lor au fost foarte mult îndreptate împotriva Imperiului Roman de Răsărit.

13. Cine sunt cei eliberaţi la a şasea trâmbiţă ? Apoc. 9, 14
” …cei patru ____________, care sunt legaţi la râul cel mare Eufrat”
NOTĂ: Apocalipsa 7,1 descrie patru îngeri ţinând vânturile războiului şi ale distrugerii la sfârşitul timpului. Fără îndoială, îngerii au controlat războaiele de-a lungul secolelor.
Aici este dezlegată marea armată a Imperiului Musulman, originar în Turcia, unde îşi are izvorul Eufratul. În profeţie, apele reprezintă popoare (Apoc. 17,15). Astfel, fluviul Eufrat îi reprezintă pe turcii mahomedani sau pe oamenii din această zonă.

14. Cât li s-a dat putere să-i chinuiască pe oameni? Apoc. 9, 5-10
Răspuns: ” _________ luni” profetice. (v.10)

NOTĂ: Timp de secole, triburile musulmane au fost nomade, cu mici organizări. Aproape de sfârşitul secolului XIII, Otman le-a strâns împreună şi a format Imperiul Otoman.
Cinci luni sunt 150 de ani de timp profetic (5 x 30 = 150 – Ezechiel 4,6). Cei 150 de ani au început în 27 iulie 1299 d.Hr. când Otman a invadat Nicomidia, şi s-au sfârşit în 27 iulie 1449 d.Hr.
Această perioadă de 150 de ani ne ajută să înţelegem această uimitoare profeţie, aşa cum vom vedea în întrebarea următoare.

15. Cât de mult avea să dureze Imperiul otoman ? Apocalipsa 9, 15
Răspuns: Un __________, o zi, o lună şi un an (profetic).

NOTĂ: Conform cu regula profetică din Ezechiel 4,6 aceasta înseamnă exact 391 de ani şi 15 zile. Faza finală a stabilirii acestui imperiu (Turcia) a fost 27 iulie 1449. Adăugând 391 de ani şi 15 zile se ajunge la data de 11 august 1840. Bazat pe acest calcul, Josiah Litch, un cleric american, a prezis în anul 1838 că Imperiul Otoman va pierde puterea în 11 august 1840 şi aşa s-a întâmplat. Necredincioşii, care au râs de profeţia lui Litch, au fost atât de impresionaţi încăt peste o sută dintre ei i-au scris despre convertirea lor la creştinism. Dar, chiar dacă Imperiul Otoman a luat sfârşit, Satana şi-a îndeplinit obiectivul său. Astăzi, islamul interzice predicarea lui Iisus la sute de miloane de oameni din populaţia globului.

APARE ADEVĂRATA BISERICĂ A LUI DUMNEZEU

O mişcare religioasă specială pentru aceste ultime zile se dezvoltă după anul 1840, aproape de a şasea trâmbiţă (vezi lecţia 18). În timpul celei de a şaptea trâmbiţe, biserica lui Dumnezeu din ultimile zile, biserica rămăşiţei, da întregii lumi o solie întreită foarte hotărâtă (Apoc. 14, 6-14), înaintea revenirii lui Iisus.

16. Ce se vede în Apocalipsa 11,19?
„…şi s-a văzut ______________ legământului Său, în Templul Său.”

NOTĂ: Chivotul este în Sfânta Sfintelor din Sanctuar şi reprezintă tronul lui Dumnezeu. Aici este o vedere a Sanctuarului ceresc unde judecata care a început în 1844 este în desfăşurare acum.

17. Apocalipsa 11,18 descrie patru evenimente finale:
a. Neamurile se mâniaseră – condiţiile din lumea de astăzi.
b. Mânia lui Dumnezeu – şapte plăgi care vor veni curând.
c. Judecarea morţilor – înainte de revenirea lui Iisus
d. Răsplata este dată – când Iisus revine.
Iată o descriere a împlinirii profeţiei.

18. Ţi-ai asigurat tu mântuirea?
Cel mai periculos lucru pe care-l poate face un om este să amâne. „Aşteaptă”, este cuvântul fatal care va duce în iad milioane de oameni.
Iisus te aşteaptă ca să-I ceri să ia în stăpânire viaţa ta. Vrei tu să-I spui „DA!” chiar astăzi?
Răspuns: _____________

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s