22. Cele şapte plăgi din Apocalipsa


Presupune că într-o noapte întunecoasă şi ploioasă mergi cu maşina, cu viteză mare pe o şosea. Deodată, şapte lumini roşii strălucesc în întuneric şi îţi închid drumul. Vei opri? Desigur că da! Lumina roşie semnalizează urgenţă, pericol şi dezastru.
În Apocalipsa 15 şi 16, Dumnezeu ne şochează cu şapte lumini nespus de strălucitoare, barând drumul spre viitor. El spune: „Opreşte! Priveşte! Ascultă! Roagă-te! Şapte urgii teribile, sau plăgi, stau chiar înaintea ta. Fii atent!”
Dumnezeu doreşte ca tu să iei în serios aceste dureroase plăgi, de aceea El le dedică două capitole din această mare carte a Apocalipsei şi a pronunţat o binecuvântare asupra tuturor celor care ascultă avertizările. Dumnezeu este iubitor, iertător, grijuliu, bun, răbdător şi plin de har, dincolo de orice descrieri. Dar adesea, oamenii au înţeles greşit iubirea Lui.
Dumnezeu pune totuşi nişte hotare. Noi am înţeles mai bine aceasta. El a tras o linie în Egipt, odată, cu secole în urmă, şi a zis: „Până aici!”. Apoi a trimis zece plăgi devastatoare peste oameni. El este gata să tragă o linie din nou. Acest timp al plăgilor teribile şi severe
va lovi acest pământ şi oamenii de pe el. Mulţumim lui Dumnezeu că eixstă o cale de scăpare. Scopul acestei lecţii este de a descoperi cu claritate scăparea pe care El a făcut-o posibilă.

MÂNIA LUI DUMNEZEU

1. Cum sunt numite cele şapte plăgi? Apoc.15,1
„…aveau şapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit __________ lui Dumnezeu.”

NOTĂ: Ele sunt mânia lui Dumnezeu.

2. Care sunt cele două pedepse date celor răi? Apoc. 14,10
„…va bea şi el din vinul __________ lui Dumnezeu…şi va fi chinuit în _____ şi în pucioasă.”

NOTĂ: Mânia lui Dumnezeu (cele şapte plăgi) este pentru cei care au primit semnul fiarei (Apoc.16,2). Focul este pentru toţi păcătoşii pierduti (vezi lecţia 20).

3. Cine va scăpa de plăgi? Apoc.15,2
„…_______________ fiarei, ai icoanei ei, şi ai numărului numelui ei..”

NOTĂ: Acest pasaj clarifică faptul că este extrem de important să nu primim semnul fiarei. Fiecare va primi unul din cele două semne. Dacă primeşti semnul lui Dumnezeu înseamnă că eşti salvat. Dacă primeşti semnul fiarei înseamnă că vei suporta plăgile şi vei fi pierdut. Solemn, solemn gând! Nu este de mirare că Apocalipsa spune atât de multe despre aceste două sigilii sau semne.

4. Cui îi vor aduce laude cei mântuiţi pentru eliberarea lor? Apoc.15,3.4
„Mari şi minunate sunt lucrările tale, ____________ Dumnezeule Atotputernice!”

NOTĂ: Mântuirea este numai prin Iisus. „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Iisus Hristos ” (1Corinteni 15,57).

UŞA SALVĂRII SE ÎNCHIDE

5. Când vor începe să cadă plăgile? Apoc.15,8
„Şi Templul s-a ____________ de fum din slava lui Dumnezeu şi a puterii Lui. Şi nimeni nu putea să intre în Templu, până se vor sfârşi cele şapte urgii…”

NOTĂ: Faptul că nici un om nu va mai putea să intre în Templul ceresc înseamnă că judecata, care acum este în desfăşurare, se încheie, pentru că fiecare caz a fost decis. Atunci cad cele şapte plăgi. Vezi lecţia 15 pentru detalii ale judecăţii.

6. Care a spus Iisus că va fi semnul că judecata s-a sfârşit? Apoc.22,11.12
„Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai ____________; cine este întinat, să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană, să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe!”
NOTĂ: Când judecata se sfârşeşte în ceruri, Iisus anunţă că fiecare a luat decizia finală.
În acel moment, timpul de probă pentru fiecare se închide pentru totdeauna.

NU MAI EXISTĂ O ALTĂ ŞANSĂ

7. Vor face plăgile ca oamenii să se pocăiască şi să se schimbe? Apoc.16,10.11.21
„Şi au hulit pe Dumnezeul cerului…şi _____ s-au pocăit de faptele lor….”

NOTĂ: Reacţia celor nelegiuiţi la plăgi dovedeşte că timpul lor de probă este încheiat. Este prea târziu. Ei au refuzat să se schimbe, respingând orice mijloc prin care Dumnezeu ar fi putut să lucreze la inima lor.

8. Cât de mult vor dura plăgile? Apoc. 18,8
„… într-o singură _____ vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea şi foametea…”

NOTĂ: Plăgile vor fi probabil în decursul unui an. Amintiţi-vă că timpul din profeţia biblică este simbolic. O zi profetică reprezintă un an literal (Ezechiel 4,6).

9. Cum este numit actul prin care Dumnezeu pedepseşte? Isaia 28,21
„Căci Domnul Se va scula …ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ____________, ca să-Şi împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit…”

NOTĂ: Lucrările de pedepsire şi judecată, ca şi plăgile, sunt atat de străine de natura lui Dumnezeu, încât Biblia le numeşte „ciudate”. El nu are „plăcere în moartea păcătosului” (Ezechiel 33,11). Pe de altă parte, Dumnezeu nu este îngăduitor cu păcatul „şi nu lasă nepedepsit pe cel rău” (Naum 1,3).

ŞAPTE PEDEPSE GROZAVE

10. Care este prima plagă? Apoc. 16,2
„…o ________ rea şi dureroasă a lovit pe oamenii, care aveau semnul fiarei şi care se închinau icoanei ei…”
NOTĂ: Fiecare plagă loveşte şi distruge o latură a închinării false a religiilor apostaziate. Această plagă îi demască pe falşii făcători de minuni din Apocalipsa 13,13.14; 16,14. Aceia care susţin că vindecă, nu pot vindeca aceste răni. Mai rele decât o epidemie de cancer, acele răni vor acoperi tot corpul (Isaia 1,6).
11. Ce se întâmplă în timpul celei de-a doua plăgi? Apoc. 16,3
” Şi marea s-a făcut ___________, ca sângele unui om mort. Şi a murit orice făptură vie, chiar şi tot ce era în mare..”

NOTĂ: Popoarele de pe întreg pământul care, prin mijloace economice, i-au forţat pe oameni să accepte semnul fiarei, nelăsându-i să cumpere sau să vândă, găsesc deodată comerţul şi comunicaţiile întrerupte de un ocean uriaş de sânge. Această plagă demonstrează simţămintele lui Dumnezeu împotriva acestei înţelegeri diavoleşti care impune lumii o falsă religie (Apoc. 13,16-17).

12. Care este a treia plagă? Apoc. 16,4-7
„Al treilea a vărsat potirul lui în râuri şi în izvoarele apelor. Şi apele s-au făcut _________.”

NOTĂ: Cei pierduţi, care au susţinut creştinismul contrafăcut şi semnul fiarei şi care au întors lumea împotriva adevăraţilor urmaşi ai lui Dumnezeu, trecându-i prin decretul de moarte, trebuie acum să bea sânge (Apoc.13,15). Dumnezeu Îi arată pe ei ca fiind adevăraţii eretici. Când va curge sânge la robinetul de apă al celor răi, poporului lui Dumnezeu i se va da apă proaspătă (Isaia 33,16).

13. Care este plaga a patra? Apoc. 16,8-9
” Şi oamenii au fost dogoriţi de o _____________ mare.”

NOTĂ: Soarele, la care oamenii s-au închinat de-a lungul istoriei, îi va dogorî cu o mare căldură. Chiar astăzi, majoritatea naţiunilor aşa-numite creştine, aduc un omagiu soarelui, respectând ziua duminicii (o zi a omului) ca zi sfântă. Ioel 1,15-20 dă o imagine a pământului dogorit în timpul plăgii. În acel timp va fi o mare foamete după auzirea Cuvântului lui Dumnezeu, dar va fi prea târziu.

14. Cum va lovi plaga a cincea scaunul fiarei? Apoc. 16,10
„Şi împărăţia fiarei a fost acoperită de ________________.”

NOTĂ: Când această plagă cade asupra conducerii puterii fiarei, atunci împărăţia ei mondială, care cuprinde cea mai mare parte din populatia lumii (Apoc. 13,2.7), va fi în întuneric total. Acest întuneric literal rezultă din respingerea luminii Cuvântului lui Dumnezeu (Isaia 8,19-20).

BĂTĂLIA DE LA ARMAGHEDON

15. Ce se întâmplă sub plaga a şasea? Apoc. 16,12-16
Apa fluviului Eufrat „a ________…”(v.12); „Duhurile cele rele i-au strâns [pe împăraţii lumii] în locul care pe evreieşte se cheamă ________________.”(v.16)
NOTĂ: Chiar oamenii care nu au nici o legătură cu biserica discută astăzi despre Armaghedon. Diavolul va face minuni ca să adune armatele lumii sub steagurile ateismului şi a falselor lui religii, numite balaur, fiară şi profetul mincinos (Apoc. 16,13.14). Toate naţiunile vor fi angajate în această mare bătălie cand Iisus va reveni (Apoc. 16,14). Întreaga lume păcătoasă va fi de o parte sau de alta în acest conflict final – fie de partea lui Dumnezeu, fie de partea lui Satana. Aceasta este numită Bătălia Marii Zile a Dumnezeului celui Atotputernic. Dar atunci când Iisus va apărea cu armatele cerului, înconjurat de putere şi slavă, nelegiuiţii pământului vor intra în panică şi vor striga la stânci şi la munţi să cadă peste ei, să-i ascundă de faţa lui Iisus (Apoc. 6,14-17).
16. A doua venire a lui Iisus va avea loc sub cea de-a şaptea plagă. Ce se va întâmpla atunci? Apoc. 16,17-21
„Şi s-a făcut un mare ___________ de pământ…(v.18); O ____________ mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni.”(v.21)

NOTĂ: Cutremurul este indescriptibil de devastator. Este menţionat, de asemenea, în
Apoc. 6,14-17; Isaia 24,1.3.19.20 şi Ieremia 4,23-26.
Grindina este reală, cu fiecare piatră cântărind peste 25kg.

17. Ce se întâmplă întreitei alianţe babilonice? Apoc. 16,19
„Cetatea cea mare a fost _________________ în trei părţi.”

NOTĂ: Alianţa mondială religioasă, politică şi economică, care persecută poporul lui Dumnezeu prin impunerea semnului fiarei, este acum împărţită.

DUMNEZEU ÎŞI PROTEJEAZĂ POPORUL

18. Ce le promite Dumnezeu celor drepţi în timpul plăgilor? Psalm 91,10.11
„…nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.
Căci El va porunci îngerilor Săi să te ______________ în toate căile tale.”

NOTĂ: Nici o singură urgie nu îi va lovi pe cei drepţi.

19. Ce îi va face Dumnezeu celui ce încearcă să adauge ceva la aceste solii importante? Apoc.22,18
„Dumnezeu îi va adăuga _______________ scrise în cartea aceasta..”

NOTĂ: Dumnezeu doreşte ca Apocalipsa să fie predicată acum – aşa cum este, şi cu o mare urgenţă. Un vai este adresat oricărui om care încearcă să adauge ceva la această carte.Apocalipsa conţine ultima solie de avertizare urgentă către poporul pe care-l iubeşte Dumnezeu şi care ne include pe tine şi pe mine.

20. Iisus doreşte cu înfocare să trimită îngeri pentru a te proteja în timpul plăgilor.
Doreşti tu să-L asculţi în toate lucrurile, încât El să poată face acestea pentru tine?
Răspuns: _____________________

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s