21. Desfrânata – Babilonul mistic


Apocalipsa conţine ultima chemare iubitoare, adresată poporului lui Dumnezeu de pe pământ (Apoc.14,6-14). Aici, de asemenea, sunt expuse planurile şirete ale lui Satana şi sunt descrise organizaţiile prin care el lucrează. Apcalipsa este cea mai importantă carte care a fost scrisă vreodată pentru omul zilelor noastre. Mesajul ei este atăt de crucial şi imperativ, încât Dumnezeu pronunţă o sentinţă cutremurătoare asupra tuturor acelora care modifică această carte (Apoc. 22, 18.19).
Ascultă aceste dureroase cuvinte din Apoc.14,8 şi Apoc.18,2.4.5: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare…” ;”Ieşiţi din mijlocul ei poporul Meu… ca să nu fiţi loviţi cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei au ajuns până la cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei”.
În această lecţie vom identifica Babilonul. Fie ca Dumnezeu să ne vorbească tuturor prin Duhul Sfânt. Te rog, înainte de a studia această lecţie, citeşte Apocalipsa capitolul 17 şi 18. Aceasta va face ca lecţia să fie mult mai uşor de înţeles.

UN SIMBOL AL APOSTAZIEI (DECĂDERII)

1. Care este a doua parte a întreitei solii a lui Dumnezeu? Apoc.14,8
„…A căzut, a căzut ________________…”

2. Care este porunca lui Dumnezeu cu privire la Babilon? Apoc.18,4
” _______________ din mijlocul ei, poporul Meu…”

NOTĂ: Porunca este pentru poporul lui Dumnezeu. Mulţi sunt încă în Babilon. Dumnezeu îi cheamă cu iubire să iasă din Babilon înainte de a trimite plăgile asupra lui.

3. Care sunt motivele pentru care Dumnezeu Îşi cheamă poporul să iasă din Babilon? Apoc.18,2-5
a. Babilonul a ajuns un locaş al _______________,
b. o închisoare a oricărui ________ necurat.
c. Neamurile au băut din vinul mâniei ____________ ei.
d. Împăraţii pământului au ____________ cu ea.
e. Ca să nu fiţi părtaşi la ________________ ei,
f. …şi să nu fiţi loviţi cu ____________ ei.
g. Păcatele ei au ajuns până în _________.
h. Dumnezeu Şi-a adus aminte de ____________________ ei.

NOTĂ: Nu este nici o îndoială de însemnătatea lucrării lui Dumnezeu asupra Babilonului.
Oricare ar fi Babilonul, poporul lui Dumnezeu este rugat stăruitor să iasă din el.

4. Unii spun că Babilonul este cetatea literală refăcută. Ce spune Biblia despre aceasta?
Isaia 13, 19-21
„El nu va mai fi _____________, nu va mai fi niciodată popor în el.” (v.20)

NOTĂ: Refacerea literală a Babilonului nu este posibilă, pentru că Dumnezeu a spus că acest lucru nu se va întâmpla niciodată.
5. Ce simbol foloseşte Dumnezeu pentru a descrie Babilonul? Apoc.17,1-5
„… o ____________ şezând pe o fiară de culoare stacojie.”

NOTĂ: Dumnezeu descrie Babilonul ca pe o desfrânată mergând pe o fiară.
Aşa după cum am învăţat mai înainte, o femeie curată reprezintă adevărata biserică a lui
Dumnezeu (lecţia 18).
O femeie coruptă reprezintă o biserică decăzută (Ieremia 3,1-14; Ezechiel 16,25-27;
Isaia 50,1; Ieremia 13,27; Osea 2,2-5; Ezechiel 23,2-21; Apoc.14,4).

6. Cum este numit în Apocalipsa „Babilonul cel mare”? Apoc.17,5
„…___________ curvelor şi spurcăciunilor pământului.”

NOTĂ: Acest verset se referă, în limbaj simbolic, la o biserică – mamă şi la fiicele ei..
Nu trebuie să fii un geniu ca să-ţi închipui cine este aceasta. Biserica Catolică pretinde a fi biserica-mamă. Fiicele ei sunt bisericile care s-au desprins din ea, devenind cunoscute ca biserici „protestante”. Numele Babilon este un nume de familie, care corespunde atât mamei cât şi fiicelor ei. Este şocant şi înfricoşător să înţelegem că Dumnezeu le indică în mod clar atât pe mamă cât şi pe fiicele ei decăzute. Aceasta nu înseamnă că aceia care sunt încă în Babilon nu sunt creştini sinceri. De fapt, Iisus îi numeşte popor al Său (Apoc.18,4).
Dar El îi cheamă afară din Babilon şi cei ce sunt ai Lui vor asculta cu bucurie vocea Maestrului.

UN SISTEM RELIGIOS UNIVERSAL

7. Să revedem alte dovezi că „Babilonul” este papalitatea.
a. Fiara pe care stă femeia (Apoc.17,3) este aceaşi fiară descrisă în Apocalipsa 13.1, care a fost identificată ca fiind papalitatea, în lecţia 19.
b. Ea persecută cum a persecutat şi fiara (vezi Apoc.17,6 şi Apoc.13.7).
c. Apocalipsa 17,18 spune că ea este puterea care a condus în zilele lui Ioan, şi aceasta a fost Roma (Luca 2,1).

NOTĂ: Puterea şi autoritatea Romei păgâne au fost asumate de Roma papală, şi de atunci ea a fost cea care a condus în locul Romei păgâne. Profeţiile din Daniel şi Apocalipsa identifică fiara şi Babilonul cu papalitatea. În mod virtual, toţi predicatorii Reformei au gândit aceasta! Chiar şi Noua Enciclopedie Catolică spune că aici Babilonul reprezintă Roma.

8. Care este sursa numelui „Babilon”? Geneza 10,9-10; 11,5-9
„A fost numită ___________ căci acolo a încurcat Domnul __________ întregului pământ.”

NOTĂ: După potop, oamenii răi L-au defăimat pe Dumnezeu, începând cu construirea unui turn care să fie atât de înalt încât Dumnezeu să nu-i mai poată distruge printr-un alt potop. Ca răspuns, Dumnezeu le-a încurcat limbile, aşa încât ei nu se mai puteau înţelege unul pe altul. Din acea zi, numele de Babel sau Babilon a fost dat pentru a arăta confuzia. Vechiul Babilon a devenit originea şi centrul unui sistem de închinare fals al lui Satana, care a adus confuzie în poporul lui Dumnezeu şi a stat în opoziţie cu adevărul.

INTOXICAŢI CU DOCTRINE FALSE

9. Ce a produs confuzia în Babilonul spiritual? Apoc. 17,2-4
„… locuitorii pământului s-au îmbătat de ___________ curviei ei.”

NOTĂ: Vinul ei înseamnă doctrinele şi învăţăturile false (Ieremia 51,7). Vinul ei aduce beţia spirituală. Aceasta îi face pe oameni să se poticnească în adevăr (Maleahi 2,8), să se clatine spiritual (Efeseni 4,14) şi să devină greoi în a înţelege (Evrei 5,11-14).

10. De ce va pedepsi Dumnezeu Babilonul? Apoc.14,8
„…a ____________ toate neamurile din vinul mâniei curviei ei.”

NOTĂ: Învăţăturile ei false sunt motivul pentru care Dumnezeu o pedepseşte şi îl cheamă pe poporul Său să iasă afară din Babilon.

11. Care sunt unele dintre învăţăturile nescripturistice pe care le învaţă Babilonul:
a. Cele Zece Porunci nu mai sunt obligatorii (vezi lecţia 11);
b. Sfinţirea duminicii (vezi lecţiile 10 şi 11);
c. A doua şansă (vezi lecţia 7);
d. Răpirea secretă (vezi lecţia 6);
e. Chinurile veşnice (vezi lecţia 20);
f. Nemurirea sufletului (vezi lecţia 13);
g. Contrafacerea botezului (vezi lecţia 16).

NOTĂ: Este un mare pericol când o persoană citeşte adevărul clar al Bibliei în această privinţă sau în alte subiecte importante şi predică ceva diferit în biserică. Mulţi ajung să spună că Biblia nu poate fi explicată. Adevărul este că ei au înţeles corect dar au predicat fals.

PAPALITATEA – TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR

12. Cum descrie Dumnezeu fiara în Apocalipsa 17,8?
„Fiara, pe care ai văzut-o… era, nu mai este, şi va __________. ”

NOTĂ: Capitolele 13 şi 17 din Apocalipsa descriu papalitatea. În capitolul 13 nu se face nici o distincţie între aspectele politice şi cele religioase ale acestei puteri. În capitolul 17 se face această distincţie: femeia decăzută este biserica apostaziată. Ea „şade” pe o fiară (un guvern sau un stat), ceea ce indică faptul că este susţinută de stat şi controlează situaţia. Aici, combinaţia dintre biserică şi stat este arătată în mod clar.

„AICI ESTE ÎNŢELEPCIUNEA”

Această misterioasă frază:”Fiara era, nu mai este şi va veni”, se referă la papalitate, în diferite perioade de timp. Pentru că „încadrarea în timp” din versetul 8 are loc imediat după persecuţia papală din Apoc.17,6, sugerăm următoarea interpretare:

A FOST – timp de 1260 de ani papalitatea a deţinut supremaţia (Apoc. 13,5-7.);
NU MAI ESTE – timpul de „adormire” a papalităţii, de când a fost „rănită de moarte” până la deplina restabilire (Apoc.13,3);
VA VENI – timpul ultimelor zile, când se reface în mod miraculos – „rana de moarte”
se vindecă – şi cele 10 împărăţii îi dau puterea pentru o oră (Apoc.13,3; 17,12.13).
13. Ce puteri sunt reprezentate de cei şapte munţi? Apoc. 17,9-11
„Cele şapte ____________ sunt şapte munţi, pe care şade femeia..”

NOTĂ: Un munte, în profeţie reprezintă un împărat sau o naţiune (Ieremia 51,24-25). Sistemul de închinare contrafăcut al lui Satana a existat de când există Babilonul şi a fost susţinut în mod deschis de toate marile guverne ale lumii. Pentru că încadrarea în timp a evenimentelor din Apocalipsa 17 este după cei 1260 de ani de persecuţie papală, ajungem la concluzia că este corectă următoarea interpretare:

CINCI ÎMPĂRĂŢII AU CĂZUT
1. Babilon
2. Medo-Persia
3. Grecia
4. Roma
5. Papalitatea (în cei 1260 de ani)
UNA ESTE (versetul 10):
6. Papalitatea (de la „rana de moarte” până la refacere);
CEALALTĂ N-A VENIT ÎNCĂ (versetul 10):
7. Papalitatea (dupa refacere până ce cele 10 coarne o susţin);
EA ESTE AL 8-LEA ÎMPĂRAT (versetul 11):
8. Papalitatea (în timpul celor 10 coarne unite).

14. Pe cine reprezintă cele zece coarne? Apoc. 17,12
„Cele zece coarne, pe care le-ai văzut, sunt zece ________________, care n-au primit încă împărăţia.”

NOTĂ: Aceste împărăţii se referă la naţiunile moderne ale Europei.

15. De ce spun mulţi: „Biserica mea este atât de rece şi lumească?” Apoc.14,8
„…a ____________ Babilonul.”

16. Unii spun: haideţi să reformăm bisericile. Ce spune Dumnezeu? Apoc.18,4
” ____________ din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!”

NOTĂ: Bisericile căzute nu vor accepta reforma. Asupra lor se vor abate cele şapte plăgi de la sfârşit, care le vor distruge. Astfel, Dumnezeu îi porunceşte poporului Lui să iasă afară înainte de căderea plăgilor. Vom studia despre aceste plăgi în lecţia următoare.

17. Ce spune Iisus despre oile Lui? Ioan 10,16
„… şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor ____________ de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor..”

NOTĂ: Iisus spune : „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine”
(Ioan 10,27). Şi oile lui Dumnezeu din Babilonul de astăzi vor auzi chemarea Lui şi vor intra în turma Sa. Astăzi este tot atât de necesar să intrăm în biserica lui Dumnezeu, cât a fost necesar pentru oamenii din zilele lui Noe să intre în corabie.

18. Vei răspunde tu invitaţiei lui Dumnezeu de a intra în corabia de salvare?
Răspuns: ___________________.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s