18. Biserica lui Dumnezeu descoperită


Recent, cineva striga în suferinţa sa:” Încerc cu disperare să găsesc biserica lui Dumnezeu, dar ce şanse am? Sunt sute de dominaţiuni şi secte în lume. Cele mai multe susţin a fi adevărata biserică a lui Dumnezeu, şi în anumite privinţe, toate se aseamănă, dar sunt diferite în alte privinţe. Niciodată nu aş putea, în întreaga mea viaţă, să examinez învăţăturile tuturor acestor grupuri. Mă simt frustrat şi traumatizat. Este aproape ca şi cum Dumnezeu S-ar juca cu mine. Totul pare atât de zadarnic şi fără un scop”.
Din păcate, milioane de oameni împărtăşesc astfel de sentimente. Probabil că şi tu simţi în acelaşi fel. Ai ştiut că în Apocalipsa, Dumnezeu descrie atât de clar Biserica Sa pentru aceste zile, încât o dată ce ştii ce spune El, poţi uşor să alegi Biserica Sa adevărată dintre toate bisericile, aşa cum alegi steagul ţării tale dintre alte steaguri?
Bombă, nu ? Nu e de mirare că Satana intră în panică atunci când oamenii încep să studieze cartea Apocalipsa. El ştie că Biserica lui Dumnezeu este clar descoperită în Apocalipsa şi el foloseşte toate tacticile pe care şi le poate imagina ca să ne facă să nu studiem serioas această carte. Dacă cineva a înţeles cartea, împărăţia lui Satana va fi în iminentă primejdie şi Numele cel mare al lui Dumnezeu şi nobila Sa Biserică vor fi înălţate.
Să privim la uimitoarea descriere din Apocalipsa a Bisericii lui Dumnezeu. Ea se află în capitolul 12. Citeşte, te rog, întregul capitol înaintea începerii acestui studiu.

BISERICA DE ASTĂZI A LUI DUMNEZEU

1. În zilele lui Noe, câte căi de salvare au avut oamenii la dispoziţie? Geneza 7,1
Răspuns: A fost numai ___________.

NOTĂ: Iisus a spus că timpul de dinaintea revenirii Sale va fi ca în zilele lui Noe
(Luca 17,26 ). De aceea noi trebuie să ne aşteptăm la o singură cale de salvare astăzi.

2. Câte credinţe sau biserici a spus Pavel că are Hristos ? Efeseni 4,5
Răspuns: „Este un singur Domn, o _____________ credinţă, un singur botez..”

NOTĂ: Ca şi în zilele lui Noe, Dumnezeu are o singură „corabie a salvării” pentru a ne scăpa de distrugerea care vine în aceste ultime zile.

3. Ce se întâmplă cu credincioşii sinceri din alte biserici? Ioan 10,16.27
” … şi pe acelea trebuie să le ________. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.”

NOTĂ: Aici, Iisus este descris ca fiind Păstorul Cel Bun, poporul său, oile şi biserica Sa, turma. Iisus spune în mod clar că unele dintre oile Sale nu sunt încă în biserica Sa, dar
El le va chema, şi aceşti credincioşi Îl vor urma în biserica Sa (Ioan 10,27).

SIMBOLURI PENTRU BISERICA LUI DUMNEZEU

4. Cum a simbolizat Dumnezeu Sionul, sau biserica Sa, în profeţie? Ieremia 6,2;
Isaia 51,16
Răspuns: Este asemănată cu o __________ .

NOTĂ: Biblia, în mod repetat, simbolizează biserica lui Dumnezeu printr-o femeie curată.
5. Iisus prezinta biserica Sa ca o femeie în Apocalipsa 12,1.
a. Ce a văzut Ioan în ceruri? „O __________”.
NOTĂ: Această femeie reprezintă biserica lui Dumnezeu din toate timpurile.
b. În ce era ea învăluită? „în ____________.”
NOTĂ: Soarele Îl reprezintă pe Iisus şi neprihănirea Sa. (Maleahi 4,2).
c. Pe ce stă ea? „Pe _______________.”
NOTĂ: Luna doar reflectă lumina de la soare. Tot aşa, sistemul jertfelor din Vechiul Testament doar reflecta lumina Evangheliei Noului Testament, care este în Iisus
(Evrei 10,1).
d. Ce avea pe cap?
„O ________________ de douăsprezece stele.”
NOTĂ: Cununa de 12 stele reprezintă lucrarea celor 12 apostoli care încoronează anii de început ai bisericii.(Matei 10, 1-4).
Pentru că soarele, luna şi stelele fac un întreg, simbolismul reprezintă întreaga biserică
de-a lungul istoriei : biserica de dinainte de cruce şi biserica de după cruce.

6. Ce are loc după aceea, în această mare profeţie, legat de biserica lui Dumnezeu?
Apoc. 12,2-5
Răspuns: Un ____________ este născut bisericii. Copilul este apoi răpit la ____________ de domnie al lui Dumnezeu.

NOTĂ: Iisus Hristos este copilul care a fost născut, predestinat să conducă toate naţiunile şi care S-a înalţat la cer (Psalm 2,7-9; Apoc. 19,15).

BALAURUL ROŞU

7. Urmează apoi un balaur roşu. Citeşte Apoc. 12,3-4.7-9
Cine este acest balaur ? El este „_____________ cel vechi, numit Diavolul şi Satana…”
De unde a venit el ? „El a fost aruncat din __________ .”

8. Cine au mai fost aruncaţi din ceruri împreună cu Satana? Apoc. 12,3-4.7-9
Răspuns: _________________ săi au fost aruncaţi împreună cu el.

9. Pe cine a încercat Satana să omoare? Apoc. 12,3-4
Răspuns: pe ________________.

NOTĂ: Prin Irod, Satana a încercat să Îl omoare pe Iisus la naştere. Balaurul îl reprezintă pe Satana şi, în al doilea rând, guvernarea romană păgână, care era agentul său pe pământ.

BISERICA LUI DUMNEZEU PERSECUTATĂ

10. Nereuşind să omoare pe Iisus, ce a făcut după aceea Satana Bisericii Sale? Apoc. 12,13
Răspuns:”El a început să _________________ femeia…”

11. Cât de mult avea să dureze acestă persecuţie? Apoc. 12,6.14
Răspuns:” o ______ două sute şase zeci de zile ” adică o perioadă de 1260 de ani.

NOTĂ: Această perioadă echivalează cu 1260 de ani conform cu regula că o zi profetică echivalează cu un an literal (Ezechiel 4,6).
12. Ce a făcut biserica atunci când a început persecuţia?Apoc.12,6
„Şi femeia a ___________ în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu…”

NOTĂ: Pustia reprezintă locurile aride şi îndepărtate. Poporul lui Dumnezeu a fugit
ca să-şi scape viaţa şi s-a ascuns în locuri singuratice de pe pământ.

TREI SOLII SPECIALE

13. Adevărata biserică a lui Dumnezeu va predica Evanghelia pretutindeni, plus trei solii speciale. Care sunt acestea? Matei 24,14; Apoc.14,6-10; 18, 2-4
a. „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul _______________ Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” (Apoc.14,7)
NOTĂ: Biserica lui Dumnezeu va predica faptul că judecata lui Dumnezeu este acum în desfăşurare şi că noi trebuie să ne închinăm Dumnezeu lui şi să-L onorăm pentru că este Creatorul, păzind Sabatul Său, semnul puterii Sale creatoare.
b. „A ____________ Babilonul … ieşiţi din mijlocul _____ , __________ Meu …” (Apoc.18,2.4)
NOTĂ: Este posibil ca tu să fii în Babilon? Biserica de astăzi a lui Dumnezeu trebuie să cheme oamenii afară din Babilon. Dar ne vom rezerva un studiu detaliat al Babilonului în Studiul 21.
c. Feriţi-vă de fiară, de icoana ei şi de ____________ ei.
NOTĂ: Biserica de astăzi a lui Dumnezeu îi va învăţa pe oameni cum să se ferească de semnul fiarei. Biserica de astăzi a lui Dumnezeu va prezenta pretutindeni aceste trei solii puternice. Mulţi creştini devotaţi şi loiali sunt membri ai bisericilor care nu învaţă această întreită solie. Totuşi, astfel de biserici nu pot reprezenta biserica de astăzi a lui Dumnezeu în care El să cheme tot poporul Său, pentru că biserica lui Dumnezeu din ultimele zile trebuie să predice aceste trei solii în întreaga lume.

14. Ce altceva va mai accentua biserica adevărată a lui Dumnezeu din ultimele zile?
Apoc. 12,11
„Ei l-au biruit, prin _____________ Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor.”

NOTĂ: Biserica lui Dumnezeu va face foarte clar faptul că mântuirea şi neprihănirea vin doar prin credinţa în Iisus Hristos (Fapte 4,12).

BISERICA RĂMĂŞIŢEI – BISERICA ULTIMELOR ZILE

15. Studiază simbolurile din Apocalipsa 12,17:
a. Balaurul – Satana (Apoc. 12,9);
b. Femeia – Biserica adevărata (Ieremia 6,2);
c. Rămăşiţa – Biserica ultimelor zile sau a timpului sfârşitului
d. Poruncile – Cele 10 Porunci (Exod 20,3-17);
e. Mărturia lui Iisus – Darul profeţiei (Apoc. 19,10).

16. Numeşte două semne de identificare a bisericii lui Dumnezeu din ultimele zile.
Apoc. 12,17; 19,10
„Păzesc _____________ lui Dumnezeu, şi ţin _____________ lui Iisus Hristos.”(Apoc.12,17)
„Mărturia lui Iisus este duhul _______________.” (Apoc. 19,10)

NOTĂ: Biserica lui Dumnezeu din ultimele zile va avea darul profeţiei şi va păzi toate poruncile, inclusiv a patra poruncă, cea a Sabatului zilei a şaptea, pentru că Iisus spune :
” Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele ” (Ioan 14,15). Este imposibil să-L iubeşti cu adevărat pe El şi să nu păzeşti poruncile Lui (1 Ioan 5,3).
Sunt mulţi creştini preţioşi în biserici care nu ţin Sabatul sau nu au darul profeţiei. Totuşi, niciuna din aceste biserici nu poate fi biserica rămăşiţei, în care Dumnezeu să cheme tot poporul Său, pentru că biserica Sa trebuie să dovedească amândouă aceste calităţi.

BISERICA LUI DUMNEZEU IDENTIFICATĂ

17. Conform cu Apocalipsa 12 şi 14, urmăreşte 7 puncte ce identifică biserica lui Dumnezeu, biserica în care va chema tot poporul Său:
1. Apare după persecuţia din Evul Mediu (pustia).
2. Predică aceleaşi adevăruri biblice ca şi apostolii.
3. Păzesc cele 10 Porunci, inclusiv Sabatul.
4. Are darul profeţiei.
5. Predică solia timpului sfârşitului, din Apocalipsa 14.
6. Este o biserică misionară mondială.
7. Predică mântuirea prin Iisus Hristos.

NOTĂ: Iisus îţi dă aceste şapte puncte şi spune: „du-te şi găseşte biserica Mea.”

18. Ce promite Iisus atunci când noi Îl căutăm? Luca 11,9
„Căutaţi şi veţi __________ .”

19. Câte biserici în această lume se potrivesc cu aceste şapte puncte? Efeseni 4,5
Numai _____________ .

NOTĂ: Biserica pe care ţi-o prezintă aceste studii din Apocalipsa satisface toate aceste şapte puncte. Este biserica mondială a Adventiştilor de Ziua a Şaptea. Este răspândită în 203 ţări din lume şi are peste 13 milioane de membri. Mai mult de 2500 de oameni din toate rasele, culturile şi religiile vin zilnic să se boteze şi să se unească cu poporul lui Dumnezeu, care se pregăteşte pentru revenirea lui Iisus.

20.Odată ce ai recunoscut adevărata biserică a lui Dumnezeu, trebuie să devii un membru al ei ? Fapte 2,47
„Şi Domnul ____________ în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.”
a. Noi suntem chemaţi într-un singur trup (Coloseni 3,15)
b. Acest trup este Biserica (Coloseni 1,18)
c. Noi intrăm în biserică prin botez (1 Corinteni 12,13)

NOTĂ: Este tot atât de imperativ să intri în „corabia” bisericii de astăzi a lui Dumnezeu
cum a fost intrarea în corabia lui Noe. Aminteşte-ţi că Iisus intenţionează să salveze Biserica (Efeseni 5,25-27).

21. A te prinde de salvare, este foarte important pentru tine ?
Răspuns: ___________.
22. Simţi tu acum importanţa apartenenţei la biserica rămăşiţei lui Dumnezeu ?
Răspuns: ___________.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s