15. Judecata plină de har a lui Dumnezeu


În ultimul studiu am descoperit că judecata deja a început în ceruri. Cuvântul „judecată” umple minţile noaste cu întrebări: Cine va fi judecat? Pot să mă apăr personal sau cerul mi-a rezervat un ajutor legal? Cine decide sentinţa lui Satana? De ce are nevoie Dumnezeu neapărat de o judecată? Ştie El deja totul despre oricine? Am eu cea mai mică şansă de a fi declarat nevinovat la judecată, în lumina comportării mele?
Judecata are o însemnătate crucială în Marele Plan al lui Dumnezeu încât Sfintele Scripturi se referă la ea de aproape 1000 de ori. Apocalipsa proclamă judecata lui Dumnezeu ca să ne impresioneze şi să studiem acest subiect de însemnătate vitală.

JUDECATA TA ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU

1. Cine se va înfăţişa la judecata din ceruri? 2Corinteni 5,10
Răspuns: ________________________ .

2. Când a început judecata în ceruri? Daniel 8,14
În anul _________________ . (vezi lecţia trecută)
NOTĂ: Judecata a început în 1844. Atunci Iisus a intrat în Sfânta Sfintelor din Sanctuar pentru a începe Marea Zi a Ispăşirii din ceruri. Apoc.11,19 este în concordanţă cu acest timp. Ea vorbeşte, de asemenea, despre judecata care a început în ceruri.

3. Cine sunt judecătorii? Psalm 50,6; Ioan 5,22
Răspuns: ________ ___________ este Cel ce judecă. „Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului”
NOTĂ: Deşi Dumnezeu prezidează la judecată, El a oferit un rol conducător Fiului Său.
Ce gând entuziasmant de a avea cel mai bun şi mai adevărat Prieten al nostru, ca Judecător al nostru.

4. Ce atitudine are Tatăl şi Fiul faţă de noi? Ioan 16,27; 1Timotei 2,3-4
„Căci Tatăl însuşi vă _____________, pentru că M-aţi iubit…”
„…Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care ___________ ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.”

CELE TREI FAZE ALE JUDECĂŢII LUI DUMNEZEU

Faza nr.1 : Judecata dinaintea celei de-a doua veniri

5. Cu cine începe Dumnezeu judecata dinaintea venirii Sale? 1Petru 4,17
„Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la _________ lui Dumnezeu.”
NOTĂ: Casa lui Dumnezeu este biserica Lui (1Timotei 3,15). Judecata care se desfăşoară acum, are în atenţie în primul rând pe aceia care au mărtrisit că sunt slujitori ai lui Dumnezeu.

6. Cine este Avocatul sau Apărătorul celor drepţi? 1Ioan 2,1; Evrei 9,24
„…avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Iisus ___________, Cel neprihănit..”( 1Ioan 2,1)
NOTĂ: Pare de necrezut, dar Judecătorul nostru este, de asemenea, şi Cel care ne susţine. Lăudat fie Dumnezeu !Biblia spune clar că El este milos şi vrednic de încredere (Evrei 2,17-18). El, care Şi-a dat viaţa pentru noi, acum este Avocatul nostru pentru a ne reprezenta în ceruri.
7. Ce dovadă este luată în consideraţie la această judecată? Eclesiastul 12,13-14
„Căci Dumnezeu va aduce orice __________ la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.”

8. Care este standardul lui Dumnezeu la judecată? Iacov 2,10-12
„…au să fie judecaţi de o ________ a slobozeniei.”
NOTĂ: Cele Zece Porunci sunt standardul lui Dumnezeu la judecată. Este logic, pentru că Legea lui Dumnezeu este standardul care conduce vieţile noastre astăzi. Călcarea Legii lui Dumnezeu înseamnă păcat (1Ioan 3,4).

MARILE CĂRŢI DE REFERINŢĂ ALE LUI DUMNEZEU

9. Îngerii ţin evidenţa. Care carte este cea mai importantă? Apoc.3,5
Răspuns: „Cartea ___________. ”
NOTĂ: Când noi Îl acceptăm pe Iisus ca Salvator din păcat, atunci numele noastre sunt înscrise în marea Carte a Vieţii, a lui Iisus. Dacă numele noastre rămân în acea carte, atunci vom putea intra în Cetatea lui Dumnezeu. (Apoc. 21,27; Luca 10,20; Evrei 12,23).

10. Care este sursa dovezilor la judecată? Apoc.20,12
„Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în ____________ acelea.”

NOTĂ: Evidenţele sunt precise şi complete. Ele includ chiar gândurile şi motivele noastre.

11. Cine prezintă cazul împotriva noastră? Zaharia 3,1-2
Răspuns: _______________ .
NOTĂ: Satana, vechiul acuzator al fraţilor (Apoc. 12,10), care s-a luptat cu Mihail pentru corpul lui Moise (Iuda 9) şi care a făcut acuzaţiile împotriva lui Iov, este duşmanul care ne acuză şi pe noi.

12. În timp ce judecata continuă în ceruri, ce se întâmplă pe pământ? Apoc.11,18.19
„Neamurile se _________________ , dar a venit mânia Ta, a venit vremea să judeci pe cei morţi…şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!”
NOTĂ: Acest lucru este adevărat astăzi. Neamurile sunt mâniate şi se pregătesc să distrugă pământul cu armele lor nucleare.

13. Are nevoie Dumnezeu de cărţi ori de judecată pentru a şti totul despre mine?
1Împăraţi 8,39; Ioan 3,18; 2Timotei 2,19
Răspuns: Nu! Dumnezeu cunoaşte ” __________ tuturor copiilor oamenilor.”(1Împăraţi 8,39)
NOTĂ: Judecata este de folos pentru alţii. Biblia spune că păcătoşii sunt deja condamnaţi înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem cei care avem nevoie să ştim de ce Dumnezeu mântuieşte pe unii şi distruge pe alţii.

Faza nr.2 : Judecata din timpul celor 1000 de ani

14. Când vor fi judecaţi cei nelegiuiţi? Apoc.20,4
” Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o ______ de ani. ”

NOTĂ: Cei nelegiuiţi vor fi judecaţi în ceruri în timpul celor 1000 de ani din Apoc.20 Aceasta este a doua fază a judecăţii.
15. Cine ajută la judecarea celor răi, şi a lui Satana şi a îngerilor săi? 1Corinteni 6,2-3
Răspuns: „Nu ştiţi că ______________ vor judeca lumea? … Nu ştiţi că ______ vom judeca pe îngeri?”

NOTĂ: Această judecată este în folosul celor neprihăniţi. Mulţi oameni despre care cei neprihăniţi gândeau că sunt buni creştini, vor fi pierduţi. Privind la înregistrările din ceruri noi vom îndepărta îndoiala că Dumnezeu este nedrept. Se va vedea că cei pierduţi au ales să ignore nenumăratele apeluri iubitoare ale lui Dumnezeu şi au perseverat în păcat.

Faza nr.3 : Judecata de la sfârşitul celor 1000 de ani

16. Va sta înaintea lui Dumnezeu la judecată fiecare persoană care a trăit vreodată?
Matei 25,31-46
Răspuns: ” _________ neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii…”
NOTĂ: Aceasta are loc la încheierea celor 1000 de ani, pentru că este singura dată în istoria pământului când, pentru puţin timp, toţi cei care au trăit vreodată vor fi în viaţă, unii în afară iar alţii în interiorul Cetăţii sfinte (Apoc.20,11-15).

17. Ce va şti fiecare atunci când Dumnezeu va anunţa răsplata şi pedeapsa? Apoc.15,3.4; Romani 2,5; 1Corinteni 4,5
Răspuns: „… __________ şi adevărate sunt căile Tale…judecăţile Tale au fost arătate!
NOTĂ: Fiecare – cei mântuiţi, cei pierduţi şi îngerii – vor cunoaşte cu claritate că judecăţile lui Dumnezeu sunt făcute cu dreptate.

ASIGURAREA SALVĂRII, ACUM

18. Pentru că trebuie să stau în faţa judecăţii, pot eu să am asigurarea mântuirii chiar acum? Daniel 7,22; Apoc.3,5
„Nu-i voi __________ nicidecum numele din cartea vieţii.”
NOTĂ: Dumnezeu promite să pronunţe o sentinţă favorabilă pentru toţi aceia care-L iubesc cu adevărat şi-L urmează. El spune că vei fi „biruitor” şi că vom fi achitaţi la judecată (Romani 3,4).

19. Când sunt şterse păcatele din cărţile cereşti? Fapte 3,19-20
„Pocăiţi-vă dar, şi ________________ la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele…”

NOTĂ: Păcatele chiar iertate, rămân în cărţile cereşti până la revenirea lui Iisus, aşa încât nimeni să nu acuze pe Dumnezeu că le-ar fi acoperit.

POPORUL LUI DUMNEZEU PROCLAMĂ JUDECATA

Când comparăm Apoc.10,1-3 şi Apoc.1,13-15 cu Daniel 10,5-6 descoperim că aceste pasaje se referă la aceeaşi fiinţă cerească. Această fiinţă glorioasă i-a spus lui Daniel să sigileze cartea Daniel până la sfârşitul timpului (Daniel 12,4). Aceeaşi fiinţă cerească a venit la Ioan cu o profeţie arătând că o carte va fi deschisă. „Timpul sfârşitului” (Daniel 12,4-9) se referă în mod deosebit la cei 1260 de ani (o vreme, două vremi şi o jumătate de vreme) de persecutie papală (începând cu 538 DHr.). Astfel, până în anul 1798, care înseamnă începutul timpului sfârşitului, cartea lui Daniel nu avea să fie „deschisă”, explicată şi înţeleasă pe deplin.
La începutul anilor 1840, creştini din toată lumea au început să studieze profeţiile din cărţile lui Daniel şi Apocalipsa şi mai ales profeţia celor 2300 de ani şi Timpul Judecăţii din
Daniel 8 şi 9. Ei au calculat corect data, dar evenimentul era altul. Ei au gândit că anul 1844 se referea la a doua venire a lui Iisus, când de fapt, era începutul judecăţii lui Dumnezeu în ceruri.

Când au văzut că revenirea lui Iisus nu a avut loc, dezamăgirea a fost amară.
În Apocalipsa 10 Dumnezeu descrie această dezamăgire, cerând profetului să mănânce cartea lui Daniel care a fost închisă, dar acum urma să fie deschisă (versetul 8). „Cărticica” a fost dulce în gură, dar amară în stomac, tot aşa cum a fost şi dezamăgirea când Iisus nu a venit în anul 1844.

20. Ce avea de făcut Biserica după dezamăgire? Apoc.10,11
„Trebuie să _________________ din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi şi împăraţi.”
NOTĂ: Dumnezeu a spus poporului Său că ei trebuie să prezinte adevărul profetic întregii lumi.

21. Ce trebuie să predice Biserica lui Dumnezeu ca o parte a Evangheliei veşnice? Apoc.14,6.7
„Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul ______________ Lui…”

NOTĂ: Dumnezeu a împuternicit Biserica Lui să includă în predicarea ei adevărul minunat că judecata se desfăşoară acum în ceruri. Salvând pe păcătoşii pierduţi, Dumnezeu S-a trecut pe Sine Însuşi prin încercări. Lucrarea bisericii de astăzi este ca lumea să cunoască adevărul despre minunatul caracter al unui Dumnezeu iubitor.

JUDECATA LUI DUMNEZEU ESTE DREAPTĂ ŞI DEFINITIVĂ

22. Cum vor lăuda pe Dumnezeu oamenii şi îngerii pentru dreptatea Sa?
Apoc. 16,7; 19,2; 15,3
„Da, Doamne Dumnezeule, Atotputernice, adevărate şi ____________ sunt judecăţile Tale!”

23. Cum va exprima fiecare simţămintele lui pentru Iisus? Filipeni 2,10-11
„…în Numele lui Isus, să se __________ orice genunchi…şi orice limbă să ______________, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul..”

NOTĂ: Orice om care a trăit vreodată, stă înaintea lui Dumnezeu la sfârşitul celor 1000 de ani. Cei mântuiţi din toate veacurile stau curăţiţi de îndreptăţirea lui Iisus. Ei sunt dovada puterii de refacere a chipului lui Dumnezeu în om. Niciodată nu vor mai fi ridicate întrebări referitoare la caracterul lui Dumnezeu şi la poziţia Sa în problema păcatului. Cei pierduţi, Satana, îngerii răi şi oamenii răzvrătiţi, toţi îşi vor recunoaşte vinovăţia şi vor proclama dreptatea absolută a lui Dumnezeu în judecata finală.

24. Cum aş putea să am pe Iisus ca Apărător? 1Ioan 2,1-2; Apoc. 3,20
Răspuns: Trebuie să-I deschid inima lui __________________ .

25. Eşti tu binevoitor de a te preda în mod total lui Iisus aşa încât El să te poată reprezenta la judecată?
Răspuns: __________________________ .

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s