14. Dumnezeu fixează data Judecăţii


Ai putea crede că aproape cu 3500 de ani în urmă, în Pustia Sinai, chiar la est de Egipt, Dumnezu a dat o imagine grafică şi o panoramă a întregului Său Plan de Mântuire la peste două milioane de sclavi care fuseseră de curând eliberaţi?
Ai putea crede că acum 2500 de ani Dumnezeu a folosit aceste mijloace vizuale pentru a anunţa data începerii judecăţii Sale?
Ai putea să crezi că, în cartea Apocalipsei, Dumnezeu descoperă că adevărata Sa Biserică
a „ultimelor zile” poate fi identificată, pentru că ea va proclama întregii lumi data când va începe judecata lui Dumnezeu?
Toate acestea par incredibile, nu-i aşa? Totuşi, este adevărat! Ba mai mult decât atât,
acest subiect este atât de important, încât Iisus se referă la el, direct sau indirect, de cel puţin 50 de ori, în cartea Apocalipsa.

SANCTUARUL – UN SIMBOL AL MÂNTUIRII

1. Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise despre poporul Lui? Exod 25,8
„Să-Mi facă un ___________ sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.”

NOTĂ: Sanctuarul a fost un templu portabil în care Dumnezeu se întâlnea cu poporul Său pentru închinare, jertfe şi un ritual care dădea o imagine a Planului de Mântuire, având în centru pe Iisus.

2. Cum a ştiut Moise să construiască acest Sanctuar? Exod 25,40
Domnul i-a arătat un _______________ .

3. Unde este Sanctuarul original pe care Moise l-a folosit ca model? Evrei 9,24; 8,1-5
Sanctuarul pământesc a fost construit după Sanctuarul lui Dumnezeu din _____________ .
NOTĂ: Sanctuarul pământesc, cu activităţile lui solemne şi pline de culoare, reprezenta,
de fapt, ceea ce Dumnezeu Tatăl, Iisus şi Duhul Sfânt precum şi îngerii, fac în folosul nostru în cadrul Planului de Mântuire, în ceruri.

4. Ce s-a întâmplat cu Sanctuarul pământesc când Iisus a murit? Marcu 15,37.38
„Perdeaua dinăuntrul Templului s-a _________ în două de sus până jos…”
NOTĂ: Ruperea perdelei însemna că serviciile Sanctuarului pământesc ajunseseră la sfârşit prin moartea lui Iisus, către care arăta tot sistemul jertfelor (1Corinteni 5,7; Apoc.5,6-14).

IISUS – MARELE NOSTRU PREOT

5. Cine este Marele Preot în ceruri astăzi? Evrei 8,1-2
„Noi avem un ____________ _____________ .”
Evrei 9,24 spune că Hristos se înfăţisează acum „pentru _____, înaintea lui Dumnezeu.”
NOTĂ: Iisus ne reprezintă pe noi înaintea tronului Tatălui Său.

6. Unde a început Iisus slujba Sa de Mare Preot în ceruri? Apoc.1,12.13
„Am văzut … în mijlocul celor şapte _____________ pe Cineva care semăna cu Fiul omului.”
NOTĂ: El a început slujba Sa ca Mare Preot în Locul Prea Sfânt, prima parte a Sanctuarului ceresc, unde erau aşezate cele şapte candele.

7. În lecţia nr. 2 ne-am ocupat de marea profeţie din Daniel.
Să ne reamintim cîteva puncte din cele studiate acolo :
a. Dumnezeu a dat iudeilor, ca naţiune privilegiată, un timp de har de 490 de ani, începând de la decretul lui Artaxerxe pentru reconstruiurea Templului de la Ierusalim (toamna anului 457 î.Hr.) şi până la omorârea lui Ştefan cu pietre (toamna anului 34 d.Hr.)
b. Primii 483 de ani au fost până la Mesia. Iisus a apărut ca Mesia exact la timp, în toamna anului 27 d.Hr., când El a fost botezat şi uns cu Duhul Sfânt.
c. Crucificarea lui Iisus a avut loc 3 ani şi jumătate mai târziu, în primăvara anului 31 d.Hr.
în timpul Paştelui. Astfel, aceasta s-a întâmplat la mijlocul celei de-a şaptezecea „săptămâni”
după cum profetizase Daniel (Daniel 9.27).
d. Ştefan a fost omorât cu pietre de către iudei 3 ani şi jumătate mai târziu, în toamna anului 34 d.Hr., ceea ce face să ia sfârşit timpul de har acordat iudeilor ca naţiune : Evanghelia a fost dusă la Neamuri.

8. De ce a spus Iisus să nu predice la neamuri, atunci când a trimis la început pe ucenicii Săi? Matei 10,5.6
a. „Să nu mergeţi pe calea _________________.”
b. „Să mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui ____________…”
NOTĂ: Iisus a oferit iudeilor prima şansă de a cunoaşte Evnaghelia şi de a-L proclama pe El lumii. Lor le-a fost dat, până la anul 34 D.Hr., să dovedească dorinţa lor de a urma scopului lui Dumnezeu pentru ei.

9. Ce s-a întâmplat când iudeii au persecutat pe creştini? Fapte 8,4
„Mergeau din loc în _______, şi propovăduiau Cuvântul.”
NOTĂ: Poziţia iudeilor ca popor privilegiat înaintea lui Dumnezeu s-a încheiat în momentul când ucenicul Ştefan a fost ucis cu pietre şi a fost lansată persecuţia iudeilor împotriva creştinilor. Astăzi iudeii pot găsi salvare acceptând pe Iisus, la fel ca oricine. Mai târziu, Pavel a spus iudeilor răzvrătiţi: „Iată, mă întorc la neamuri ” (Fapte 13,46).

10. Ce declaraţie clară a făcut Iisus iudeilor ca naţiune ? Matei 21,43
„Împărăţia lui Dumnezeu va fi ___________ de la voi, şi va fi dată unui neam, care va aduce roadele cuvenite.”
NOTĂ: Noua naţiune la care Iisus face referire în Matei 21,43 este Israelul spiritual (Galateni 6,15-16). Fiecare urmaş al lui Iisus, din orice rasă, de pe întreg pământul, este o parte din „Naţiunea Sfântă” a lui Dumnezeu (1Petru 2,9) şi promisiunile făcute Israelului din vechime se aplică acum Bisericii de astăzi. Profeţiile din Apocalipsa au o însemnătate specială pentru Israelul spiritual. Acesta este motivul pentru care am lansat aceste studii ale Apocalipsei.

DUMNEZEU FACE CUNOSCUTĂ DATA JUDECĂŢII LUI

11. Când avea să fie curăţit Sanctuarul din ceruri? Daniel 8,14
„Până vor trece _________ mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi, sfântul locaş va fi curăţit!”

NOTĂ: Daniel spune că 2300 de zile (2300 de ani – după principiul „o zi pentru un an”; Ezechiel 4,6) vor trece până ce Sanctuarul din ceruri va fi curăţit. Aceasta înseamnă că atunci urma să înceapă Judecata lui Dumnezeu sau Ziua Ispăşirii. Această zi era dedicată curăţirii Templului de păcat. Dacă păcatele erau mărturisite până în acea zi, oamenii erau salvaţi. Dacă nu, soarta lor era pecetluită şi ei erau scoşi afară din mijlocul poporului lui Dumnezeu
(Levitic 23,27-30).
12. Când a început judecata lui Dumnezeu în ceruri ?

La încheierea celor 2300 de zile profetice, în anul _____________ .

NOTĂ: Este înfricoşător să înţelegem că Marea Zi a Judecăţii lui Dumnezeu sau curăţirea Sanctuarului, se desfăşoară acum în ceruri, de peste 150 de ani.

13. În ce cuvinte mişcătoare prezintă Daniel acest lucru în legătură cu jertfa Domnului Iisus? Daniel 9,26
Mesia va fi stârpit dar „nu va avea nimic”(Alte traduceri spun „nu pentru Sine Însuşi”).

NOTĂ: Când Iisus a murit, El nu a murit pentru El Însuşi ci pentru păcatele noastre, pentru că El ne iubeşte atât mult, dincolo de puterea noastră de înţelegere.

POPORUL LUI DUMNEZEU PROCLAMĂ JUDECATA

14. Care trebuie să fie solia bisericii ultimelor zile, ca o parte a Evangheliei? Apoc.14, 6.7
„Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a __________ ceasul judecăţii Lui.”

NOTĂ: Biserica lui Dumnezeu de astăzi trebuie să predice că judecata din ceruri a lui Dumnezeu este acum în desfăşurare. Ea a început în anul 1844 şi va lua sfârşit când înregistrarea privind fiecare persoană care a trăit vreodată, va fi complet revăzută.
Ce gând solemn, să înţelegem că numele noastre vor fi chemate în instanţă iar vieţile noastre revizuite la judecata finală a lui Dumnezeu, care avansează chiar în aceste momente.

15. Cine este Singurul care poate pleda pentru cazul nostru înaintea tronului lui Dumnezeu? Apoc.5,9
„…căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele ________, oameni din orice neam.”

NOTĂ: Numai Iisus, Marele nostru Preot, poate pleda cazul nostru înaintea scaunului de Judecată al lui Dumnezeu.

16. Cât de mulţi vor aduce slavă lui Iisus pentru mântuirea dată de El ?Apoc.5,11
„Numărul lor era de ________ mii de ori zece mii şi mii de mii…”

NOTĂ: După ce judecata este încheiată, Apocalipsa descrie o adunare uriaşă a sfinţilor salvaţi prin sângele lui Iisus, lăudând pe Dumnezeu înaintea tronului Său (Apoc.7,9.10).

17. Tot ceea ce cere Iisus în schimbul dăruirii vieţii Sale pentru noi, este ca noi să-L acceptăm ca Domn şi Mântuitor al nostru! Iisus aşteaptă de mult lângă tine, ca să spui un cuvânt de acceptare acum, aşa încât El să poată scrie numele tău în Cartea Vieţii .
Vei face tu aceasta?

Răspuns: ___________________ .

Anexă

Sanctuarul şi serviciile lui

Sanctuarul consta din trei părţi : Curtea (Ex. 27,9-13), Sfânta şi Sfânta Sfintelor (Ex. 26,33)

a. În curte era altarul pentru jertfe (Exod 27,1-8), ligheanul pentru spălat (Exod 30,18-21) şi construcţia Sanctuarului însuşi. Gardul curţii era făcut din pânză albă de in susţinută de 60 de stâlpi (Ex 27,9).

b. În Sfânta era :
-Masa cu pâinile (Ex 25,23-30) : Iisus „Pâinea vieţii” (1Cor 11,24.25); reprezintă dependenţa noastră de Dumnezeu pentru hrana fizică şi spirituală.
-Sfeşnicul (Ex 25,31-40) : Iisus „Lumina lumii” (Ioan 8,12). Lumina, de asemenea, reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu (Ps 119,105) iar untdelemnul reprezintă pe Duhul Sfânt (Apoc 4,5.6; Zaharia 4,1-6).
-Altarul de tămâiere (Ex 30,1-9). Tămâia reprezintă rugăciunile poporului lui Dumnezeu (Apoc 5,8; 8,3.4; Psalm 141,2).

c. În Sfâta Sfintelor era o singură piesă care mobila această încăpere – Chivotul Legământului (Ex 25,10-22). Acesta era o cutie de lemn acoperită cu aur. Capacul era numit „Capacul ispăşirii” sau „Tronul harului” (Ex 25,17-22). Pe el erau sculptaţi îngeri din aur; aici, între îngeri, locuia prezenţa lui Dumnezeu. Înăuntrul chivotului erau cele Zece Porunci scrise pe table de piatră (Deuteronom 10,4.5). Chivotul întruchipa atât harul cât şi Legea :
Legea trebuie ţinută, dar Dumnezeu oferă har pentru poporul Lui care o calcă.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s