12. Două mişcări mondiale descoperite


Chiar acum, într-un timp aparent de pace internaţională, sunt numeroase „războaie interne” care au loc în lume. De la al doilea război mondial, zeci de milioane de fiinţe umane au fost prinse în aceste ostilităţi. Chiar naţiunile care nu sunt în război, au neînţelegeri între ele.
Războiul poate să pătrundă oriunde, după cum se pare, şi forţează oameni nevinovaţi să fugă. Căminele, familiile, slujbele şi siguranţa sunt dintr-o dată întrerupte şi controlate de către duşmani. Oamenii înţeleg că în astfel de crize pot să fie morţi până la căderea nopţii.
Cine poate să măsoare trauma şi lupta implicate aici?
În timp ce, pe acest pământ, numărătoarea inversă se apropie de ora zero, fiecare om de pe pământ ia decizii care vor determina destinul său veşnic. Milioane de oameni se gândesc în ce parte să pornească şi ce alegeri să facă.
Satana este hotărât să atragă aceste mulţimi de pe pământ în tabăra lui. Filozofiile şi teoriile lui par să aibă un efect de vrajă asupra oamenilor. Mişcarea lui, care a atras milioane de persoane, este descoperită în Apocalipsa 11.
Dar Dumnezeu are o minunată solie de speranţă şi eliberare pentru oameni, în aceste ore disperate. Mai mult, El făgăduieşte că în zilele noastre solia Lui va cuprinde repede întreaga lume. Solia Lui măreaţă se găseşte în Apocalipsa 14.
Acţiunile lui Hristos şi ale lui Satana sunt diametral opuse. Evanghelia lui Hristos este la baza acţiunilor Sale; ateismul şi secularismul susţinute de teoria evoluţionistă stau la baza mişcării iniţiate de Satana.
Teoria evoluţionistă s-a infiltrat în sistemele şcolare naţionale şi a câştigat teren chiar şi în ţările creştine, în ciuda faptului că Dumnezeu condamnă „ştiinţa pe nedrept numită astfel”, şi „filozofia deşartă” (1Timotei 6,20; Coloseni 2,8; 2Petru 3,3 .6).
Solia lui Dumnezeu ne arată o cale plină de bucurie, care duce departe de crizele, durerile şi confuziile de astăzi. Planul lui Satana este să ne conducă la o suferinţă personală, durere şi distrugere.
În studiul de astăzi, vom vedea că Apocalipsa ne vorbeşte despre două mişcări. Este dificil să evaluăm importanţa acestui subiect. Vom studia întâi Apocalipsa 11.

CEI DOI MARTORI AI LUI DUMNEZEU

1. Cine sunt cei doi martori ai lui Dumnezeu, care suferă un tratament ruşinos? Apoc. 11,3.4
„Aceştia sunt cei doi ____________ şi cele două _________________, care stau înaintea Domnului pământului..”

NOTĂ: Cei doi măslini reprezintă Duhul Sfânt (Zaharia 4,3-6). Cele două candele reprezintă Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu (Psalm 119,105 .130). Astfel, cei doi martori – măslinul şi candelele se referă la acelaşi lucru – Biblia, care a fost dată de Duhul Sfânt (2Timotei 3,16; 2Petru 1,21). Aceşti doi martori fac referire la Vechiul şi la Noul Testament al Bibliei
(Ioan 5,39; Luca 24,27).

2. Cât timp au fost persecutaţi poporul lui Dumnezeu şi cei doi martori ? Apoc. 11,2.3
Patruzeci şi ________ de luni sau o mie două sute şaizeci de zile.

NOTĂ: 42 de luni profetice şi 1260 de zile arată acelaşi lucru (42×30=1260). Ele înseamnă 1260 de ani literali, pentru că în profeţie o zi profetică înseamnă un an literal (Ezechiel 4,6). 3. Când au avut loc cei 1260 de ani de persecuţie?
Răspuns: __________________________________________________ .
NOTĂ: Istoria afirmă că perioada de 1260 de ani a fost între anii 538 d.Hr. şi 1798 d.Hr.
când biserica creştină a persecutat pe creştinii care credeau în Biblie.

4.Ce avertizări au fost pronunţate împotriva celor care atacau Cuvântul lui Dumnezeu? Apoc. 11, 5.6
„Un _______ care îi mistuie.”

NOTĂ: Oamenii care modifică sau se poartă nepotrivit cu Sfânta Scriptură, vor avea ca sfârşit o distrugere prin foc (2Tesaloniceni 1,8; Apoc. 22,18.19).

5. Cine a omorât în final pe cei doi martori ? Apoc. 11,7
” ___________, care se ridică din Adânc…”

NOTĂ: Fiara din Adânc este Satana (Apoc.20,1-3). Totuşi, în Apocalipsa 12,3.4 fiara reprezintă şi o împărăţie pământească, prin care Satana a lucrat cu succes (Apoc.12,3.4 .7-9).

6. Cât timp vor rămâne morţi cei doi martori ? Apoc. 11,9
Răspuns: „Trei zile şi jumătate”, care reprezintă ________ ani şi jumătate.

NOTĂ: Satana urăşte Biblia pentru că ea expune planurile lui rele şi Îl înalţă pe Hristos.
El vrea cu orice preţ să ne oprească de la studierea Bibliei, dar haideţi să-I promitem lui Dumnezeu că vom lua ceva timp în fiecare zi pentru studierea ei.

7. Ce naţiune a folosit Satana ca să „omoare” Biblia ? Apoc.11,8
Răspuns: _______________________________ .
NOTĂ: Numai o singură naţiune poate să se potrivească: Franţa. Ea a fost cu totul imorală (Sodoma) şi ateistă, urându-L pe Dumnezeu (ca Egiptul). În timpul Revoluţiei franceze, înainte ca persecuţia de 1260 de ani să ia sfârşit, guvernul francez a ars şi a batjocorit Biblia timp de 3 ani şi jumătate, într-un efort de a desfiinţa creştinismul. Omorârea martorilor lui Dumnezeu este o problemă tot atât de serioasă ca şi crucificarea Fiului Său.

8. Ce s-a întâmplat după ce martorii au înviat ? Apoc.11,11.12
„Şi s-au suit într-un nor spre ______ .”

NOTĂ: Aceasta înseamnă că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu va fi mult mai înălţat după înviere şi aşa a şi fost! În anul 1804 a fost înfiinţată Societatea Biblică Britanică, iar în anul 1816 Societatea Biblică Americană. Biblia a devenit disponibilă pentru oamenii de pe stradă, şi a rămas o carte de cel mai mare succes până în zilele noastre.

9. Ce s-a întâmplat când puterea lui Dumnezeu a lovit? Apoc. 11,13
” … s-a făcut un mare _____________ de pământ, şi s-a prăbuşit a zecea parte din cetate. Şapte mii de oameni au fost ____________ în cutremurul acesta de pământ….”

NOTĂ: Cetatea menţionată aici este Biserica Romano-Catolică decăzută, care era susţinută de zece naţiuni ale Europei (Apoc.17,12.13). „Cutremurul” care a lovit a fost Napoleon care a trimis armata sa şi l-a capturat pe papa în 1798, punând capăt perioadei de 1260 de ani. Franţa reprezintă a zecea parte din cetate. 7000 de nobili şi-au pierdut titlurile în timpul Revoluţiei franceze.
ORIGINEA COMUNISMULUI ATEIST

10. De ce ateismul militant s-a răspândit în Rusia? Galateni 5,9
„Puţin _________ face să dospească toată plămădeala.”

NOTĂ: Un rău mic poate să devină foarte repede mare. Împărăţia sau stăpânirea ateismului
s-a răspândit când puterea bisericii şi nobilimea au fost înfrânte. Atunci, ateismul s-a răspândit spre nord şi spre est, în marea ţara a Rusiei. În revoluţia din Rusia, din 1917, o parte foarte importantă a acelei revolte a fost un atac împotriva religiei. După aceea, milioane de oameni din Rusia au devenit atei şi „virusul” a străbătut prin toata lumea infiltrându-se pretutindeni şi câştigând adepţi într-un grad alarmant. Sistemele de educaţie din şcolile din lume îşi afirmă ateismul prin adeziunea lor faţă de evoluţie. Mişcarea lui Satana de a defăima pe Dumnezeu a capturat în mod virtual ştiinţele. Diavolul este mânios, militant, agresiv şi hotărât. Religia lui, ateismul, a pătruns astfel în o treime din lume şi caută să crească în continuare.

ÎNTREITA SOLIE ÎNGEREASCĂ DIN APOCALIPSA

11. Cât de departe va merge solia lui Dumnezeu în ultimele zile ? Apoc.14,6
” …s-o vestească locuitorilor pământului, ___________ neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod..”

NOTĂ: Va merge în toată lumea. Nimeni nu va fi lăsat afară. Toţi vor înţelege în mod clar cerinţele lui Dumnezeu şi iubirea Lui. Dumnezeu porunceşte ca Evanghelia veşnică, Evanghelia iubirii, în aceste ultime zile să includă solia celor trei îngeri din
Apocalipsa 14,6-12.

12. Care este prima parte a soliei lui Dumnezu pentru astăzi? Apoc.14,7
„Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a _________ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

NOTĂ: Solia este opusă evoluţionismului. „Închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul… căci a venit ceasul judecăţii Lui.” Noi vom studia solia judecăţii în lecţiile 14 şi 15. (Ştii că judecata a început deja?) Lectia 10 arată clar că Dumnezeu a cerut poporului Său să păstreze Sabatul
ca dovadă că Îl acceptă drept Creator.

13. Care este a doua parte a marelui mesaj de astăzi al lui Dumnezeu? Apoc.14,8; 18,2-4
„A _________ Babilonul…”(Apoc 14.8) ; ” __________ din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! „(Apoc 18.4)

NOTĂ: Partea a doua a soliei este:”A căzut, a căzut Babilonul. Ieşiţi din mijlocul ei ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei.”

14. Ce avertizare dă a treia parte a soliei lui Dumnezeu ? Apoc.14,9.10
„Dacă se _____________ cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu…”

NOTĂ: Dumnezeu spune aici că acela care primeşte semnul fiarei este pierdut şi va avea parte de plăgi.

DUMNEZEU ÎŞI VA ÎNCHEIA LUCRAREA

15. Ce se va întâmpla când marea solie a lui Dumnezeu va ajunge la omenire? Apoc.14,14
„Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb, şi pe nor şedea ___________ care semăna cu un fiu al omului, pe cap avea o cunună de aur, iar în mână, o secere ascuţită…”

NOTĂ: Iisus va reveni pe nor atunci când întreita solie îngerească va ajunge la fiecare om de pe pământ. El nu se va întoarce până când toţi oamenii nu vor auzi şi nu vor înţelege clar minunatul Său Plan de Mântuire.

16. Cât de mult Îi va trebui lui Dumnezeu pentru ca solia Sa să ajungă la fiecare?
Romani 9,28
„Căci Domnul va împlini pe deplin şi _____________ pe pământ cuvântul Lui.”

NOTĂ: Aceasta este o făgăduinţă! Însuşi Dumnezeu va scurta timpul necesar pentru ca întreita solie să meargă în întreaga lume cu mare putere. Noi suntem cei care vom trăi să-L vedem pe Regele nostru întorcându-Se! Eşti gata?

17. De ce vor fi mulţi pierduţi când Iisus va reveni? Osea 4,6
„Poporul Meu piere din lipsă de _________________. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda, şi nu-Mi vei mai fi preot.”

NOTĂ: Mulţi vor fi pierduţi din cauză că au refuzat cunoştinţa pe care le-a dat-o Dumnezeu. Oamenii care au fost pierduţi în zilele lui Noe nu au „cunoscut” din acelaşi motiv: pentru că
nu au ascultat! (Matei 24,37-39).

IISUS ÎŞI CHEAMĂ OILE

18. Fiind una dintre oile lui Iisus, ce doresc eu să fac? Ioan 10,27
Iisus spune: „Oile Mele ____________ glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.”

19. De ce ne-a dat Iisus această solie minunată? Ioan 15,11
„V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi ___________ voastră să fie deplină.”

NOTĂ: El doreşte ca noi să fim fericiţi. Mergând acolo unde ne conduce Iisus şi ascultând de glasul Său plin de iubire, suntem pe singura cale către bucurie şi fericire.

20. Ce ne-a făgăduit Iisus ca un dar fără plată? 1Corinteni 15,57
„Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă ______________ prin Domnul nostru Iisus Hristos!”
NOTĂ: Biruinţa asupra păcatului şi răului este un dar fără plată din partea Domnului Iisus. Noi trebuie doar să-l acceptăm!

21. Doreşti să scapi de soarta teribilă a acelora care rămân în Babilon?
Răspuns: ___________ .

22. Eşti dispus să primeşti solia lui Dumnezeu pentru ultimele zile şi să fii biruitor?
Răspuns: ___________ .

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s