10. Sigiliul lui Dumnezeu din Apocalipsa


Vei fi surprins să afli că Dumnezeu are un semn special, un sigiliu sau o pecete pe care El o aşează asupra poporului Său.
Vei fi uimit să afli că, dacă cel ce nu poartă acest semn la revenirea lui Iisus, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
Vei fi şocat să descoperi că mulţi oameni nu ştiu nimic despre semnul lui Dumnezeu.
Vei fi atât de uimit să descoperi că unul din măreţele scopuri ale Apocalipsei este acela de a identifica şi a restaura semnul lui Dumnezeu pentru poporul Său.
Ei bine, oricât ar părea de incredibil, afirmaţiile făcute mai sus sunt adevărate! Puţine lucruri sunt la fel de importante pentru Dumnezeu ca semnul Său.
Şi, în mod tragic, când priveşte la majoritatea celor din poporul Său de astăzi, Dumnezeu nu poate decât să spună: „Semnul lipseşte…” Ar fi dificil să descoperi un subiect mai important pentru studiu. Este nevoie să te rogi mult când iei în consideraţie această problemă atât de vitală.

SIGILIUL LUI DUMNEZEU PENTRU PROTECŢIE

1. De ce amână Dumnezeu distrugerea finală a pământului? Apoc.7,1-3

NOTĂ: Evrei 1,13.14 arată clar că îngerii sunt spirite lucrătoare trimise de Dumnezeu, ca să lucreze pentru poporul Său de pe pământ. Aceste duhuri sunt îngeri care lucreză în perioade de timp foarte importante şi participă la evenimentele speciale prin care poporul lui Dumnezeu trebuie să treacă, începând cu biserica din Noul Testament.

„Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune ___________ pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”
NOTĂ: Dumnezeu nu va permite vânturilor finale ale războiului să aducă o distrugere totală asupra pământului până ce poporul Lui nu va fi primit sigiliul Său. Vânturile, în profeţie, reprezintă războaie, vărsări de sânge, distrugere (Ieremia 25,31-33; 49,36-37).

2. Cât de larg se va proclama solia lui Dumnezeu despre sigiliul Său? Apoc.14,6
„… oricărui _____________, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.”

NOTĂ: Noi vom descoperi că sigiliul sau semnul lui Dumnezeu este o parte importantă din Solia celor trei îngeri din Apocalipsa 14,6-12, care va fi proclamată în întreaga lume cu o mare putere, chiar înainte de revenirea lui Iisus. Aminteşte-ţi că „sigiliul”, „semnul” sau „pecetea” sunt folosite în Scriptură ca noţiuni interschimbabile (Romani 4,11; Ezechiel 9,4; Apoc.7,2.3).

3. Cum este folosit simbolic sigiliul în Scriptură? Romani 4,11; Ezechiel 9,4; Apoc.7,2-3; Efeseni 4,30
” o ___________ a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credinţă.” (Romani4.11); „Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost ______________ pentru ziua răscumpărării….” .
NOTĂ: Sigiliul poate reprezenta adevărul sau cerinţa lui Dumnezeu. Un sigiliu poate indica apartenenţa la Dumnezeu şi aprobarea Lui.
UN SIGILIU AL GUVERNĂRII

4. Care trei lucruri sunt conţinute de un sigiliu guvernamental?
Sigiliile guvernamentale sunt folosite pentru a identifica oficial şi a legaliza documente. Unele sigilii arată:
a.Numele.
b.Titlul.
c.Teritoriul pe care-l stăpâneşte conducătorul naţiunii respective.

5. Sigiliul lui Dumnezeu identificat în Legea Lui cea sfântă Exod 20,8-11
„Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată _____________, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea…Căci în şase zile a _________Domnul __________, pământul şi marea, şi tot ce este în ele iar în ziua a şaptea S-a odihnit…”
NOTĂ: Porunca a IV-a este sigiliul lui Dumnezeu prezentat în cele Zece Porunci, deoarece ea conţine cele trei caracteristici esenţiale pentru un sigiliu:
a.Numele lui Dumnezeu: „Domnul Dumnezeul tău”
b.Titlul lui Dumnezeu de Creator: „a făcut”
c.Teritoriul lui Dumnezeu: „cerurile şi pământul …”

SIGILIUL REMARCABIL AL LUI DUMNEZEU

6. Care este semnul sau sigiliul puterii creatoare şi mântuitoare a lui Dumnezeu?
Exod 31,17; Ezechiel 20,12; Apoc.4,10-11.
Ziua de ______________ este semnul că Dumnezeu este Creator şi Mântuitor.

NOTĂ: Dumnezeu Însuşi a făcut Sabatul şi-l declară ca fiind un semn al creaţiunii Lui şi al puterii Lui mântuitoare.

7. Unde va fi pus sigiliul lui Dumnezeu? Apoc.7,3
„Pe fruntea slujitorilor” lui Dumnezeu.

NOTĂ: Fruntea reprezintă mintea; noi servim Domnului cu minţile noastre (Romani 7,25). Astfel, atunci când consimţim să păzim Sabatul lui Dumnezeu, noi suntem marcaţi sau sigilaţi în minţile noastre, reprezentate prin frunţile noastre.

SABATUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU

8. Când a făcut Dumnezeu Sabatul? Geneza 2,1-4
„Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul, şi toată oştirea lor… şi în ziua a ___________ S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.”

NOTĂ: După cele şase zile de creaţiune, Dumnezeu a făcut Sabatul zilei a şaptea.

9. Cum a făcut Dumnezeu Sabatul? Exod 20,10
„Dar ziua a şaptea este ziua de _____________ închinată Domnului, Dumnezeului tău…”

NOTĂ: Dumnezeu a făcut Sabatul dintr-o zi de 24 de ore – a şaptea zi. El este făcut din timp şi ca să dezvolţi o prietenie adevărată cu Domnul ai nevoie de timp. Dumnezeu îmi oferă 24 de ore pe săptămână din timpul Lui nepreţuit, aşa încât El şi cu mine să putem deveni prieteni mai apropiaţi, mai calzi. Cum aş putea să ignor o astfel de ofertă?
10. Ce a făcut Dumnezeu pentru a transforma Sabatul într-o zi deosebită? Geneza 2,2-3
„… Dumnezeu a ________________ ziua a şaptea şi a _______________ , pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse….” (v.3)

NOTĂ: „A sfinţi” înseamnă a pune deoparte pentru o lucrare sfântă.

11. Când Dumnezeu binecuvântează, cât ţine binecuvântarea Sa? 1 Cronici 17,27
” Căci ce binecuvintezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru _______________!”

12. Pentru cine a făcut Dumnezeu Sabatul? Marcu 2,27-28
„Sabatul a fost făcut pentru _______ .”

NOTĂ: Unii spun că Sabatul a fost făcut pentru evrei şi nu pentru celelalte popoare, dar Iisus spune că a fost făcut pentru toată omenirea, pentru orice popor de pretudindeni, de la începutul timpului.

13. Ce poruncă este dată în legătură cu Sabatul? Exod 20, 8-11
„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă ca s-o _______________.”

NOTĂ: Această poruncă este atât de clară, încât o persoană ar trebui să facă eforturi deosebite pentru a o înţelege greşit. Ea este singura din cele zece porunci care începe cu cuvintele : ” Adu-ţi aminte… „. Dumnezeu a văzut că oamenii uită uşor.

SABATUL NOULUI TESTAMENT

14. Au fost vreodată abrogate Cele Zece Porunci? Luca 16,17
Nu! „Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să ________ o singură frântură de slovă din Lege.”

NOTĂ : Legea lui Dumnezeu şi poruncile Lui înseamnă acelaşi lucru
( Matei 5,17-19; Romani 13,8-10)

15. Care zi a fost păzită de Domnul Iisus şi de Pavel? Luca 4,16; Fapte 17,2
„Ziua ___________________ ”

16.Cum trebuie să mă influenţeze ideea că Iisus a păzit Sabatul? 1 Petru 2,21
Ar trebui să urmez exemplul _______________ .
NOTĂ: Pentru că Iisus a dat un exemplu pentru mine în păzirea Sabatului, cu siguranţă că şi eu voi dori să-L urmez, păzind această zi.

17. Au păzit creştinii dintre neamuri Sabatul? Fapte 13,42
Răspuns : __________________ .
NOTĂ : Versetul 43 arată că neamurile au păzit Sabatul şi ele erau, de asemenea, sub har.

18. A plănuit Iisus pentru ucenicii Lui să păzească Sabatul după învierea Lui? Matei 24,20
Da! El i-a învăţat să se roage ca fuga lor să nu fie într-o zi de ______________ .
NOTĂ: Când a făcut această afirmaţie, Iisus ştia că Ierusalimul va fi distrus după aproape
40 de ani, aşa încât El Se aştepta în mod clar ca ei să păzească încă Sabatul la 40 de ani după învierea Sa.
POPORUL LUI DUMNEZEU IDENTIFICAT

19. Cum se referă Aocalipsa la aceia care vor fi mântuiţi? Apoc.14,12; Apoc.12,17
Ei sunt poporul care „păzesc ______________ lui Dumnezeu şi _____________ lui Iisus.”
NOTĂ: Aceasta include păzirea Sabatului, pentru că Legea include porunca a IV-a (Exod 20,8-11)

20. De ce este călcarea poruncilor lui Dumnezeu sau a Legii atât de serioasă? 1 Ioan 3,4; Romani 6,23
Deoarece călcarea Legii lui Dumnezeu este _________ şi plata păcatului este ___________ .

21. Ce păcat numeşte în mod deosebit Dumnezeu? Isaia 58,1; 13
El spune că ei au călcat în picioare ______________________ .

NOTĂ: Dumnezeu numeşte păcat călcarea Sabatului. În zilele lui Isaia ei călcau în picioare Sabatul sfânt al lui Dumnezeu, care este semnul Lui sau sigiliul. Oamenii de astăzi fac acelaşi lucru grav. Porunca Lui este „Strigaţi tare!” şi explicaţi-le Sabatul. Iisus, Păstorul cel Bun, ştie că oile Lui iubitoare Îl vor urma cu bucurie în păzirea Sabatului, când vor înţelege, pentru că Îl iubesc şi doresc să-I facă Lui plăcere.

22. Care zi va fi păstrată de cei sfinţi pe Noul Pământ? Isaia 66,22.23
_________________________________

23. Care trebuie să fie motivaţia mea pentru a asculta de poruncile lui Dumnezeu? Ioan 14,15
Iubirea faţă de _______________________ .

24. Ce trebuie să fac pentru a mă închina lui Dumnezeu ca unui Creator? Exod 20,8-11
„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o ______________…Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea… ”
NOTĂ: Dumnezeu porunceşte ca să păzesc Sabatul sfânt ca dovadă că eu Îl accept şi mă închin Lui, pentru că este Creatorul.

25. De ce trebuie să fie păzirea Sabatului un lucru foarte plăcut şi de dorit? Marcu 2,28
Pentru că Sabatul este ziua ______________________ .
NOTĂ: Adu-ţi aminte! Iisus a creat totul în cooperare cu Tatăl Său (Ioan 1,1-3. 10. 14;
Evrei 1, 1-2; Efeseni 3,9; Coloseni 1,13-17). Aceasta, desigur, include Sabatul biblic al zilei a şaptea. Sabatul este o zi plină de bucurie şi de fericire pentru creştini, pentru că în centru este Iisus. Este ziua LUI. Sabatul reprezintă puterea LUI de a crea, iubirea LUI, puterea LUI de a mântui din păcat şi minunile LUI.
Şi lucrul cel mai impresionant dintre toate este că Iisus a pus această zi minunată deoparte ca să fie cu noi şi să ne ajute să devenim ca El.
În Eden, Iisus le-a dat oamenilor două instituţii minunate ca să-i facă fericiţi la modul superlativ – căsătoria (Geneza 2,23.24) şi Sabatul (Geneza 2,1-3). El trebuie deseori să lăcrimeze pentru că atât de mulţi oameni de astăzi ignoră şi folosesc în mod greşit aceste două daruri pline de iubire şi astfel urmarea este o viaţă de mizerie şi de nenorociri…

26. În Ioan 14,15 Iisus spune: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.”
Îl iubeşti tu îndeajuns ca să păzeşti toate poruncile Sale acum?
Răspuns : _________________________

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s